วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
เกี่ยวกับสถาบัน
ผู้บริหาร
บุคลากรสถาบันฯ
ปณิธาน วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มการศึกษา
แผนกลยุทธ์
การประกันคุณภาพ
หนังสือจำหน่าย
บริการต่างๆของสถาบัน
เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันวิจัยสังคม
แผนที่สถาบัน
เว็บไซต์อื่นๆ
 
ระบบฐานข้อมูลสถาบัน
ฐานข้อมูลหนังสือแจ้งเวียน
ฐานข้อมูลข่าวกิจกรรม
โครงการวิจัย
ผลงานบทคัดย่อ
กิจกรรม
ฐานข้อมูลหนังสือ(ภายใน)
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ฐานข้อมูลการเงิน
ระบบงานการเงิน 3 มิติ
สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล
 
ระบบสารสนเทศ
รายงานการเข้าทำงาน
(Intranet Realtime)
หน่วยคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ
รางวัลนักวิจัย
บุคลากร
คู่มือและแบบฟอร์ม Download
 
 
หนังสือเวียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mail.chiangmai.ac.th
e-office
ศุนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
แหล่งทุนอุดหนุน
ข่าวไวรัส
รวมพลังหาร2
 

    สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
       โทรศัพท์ 0-5394 -2562 โทรสาร 0-5394-2572
       งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้เริ่มขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ภายใน คณะสังคมศาสตร์ ใช้ชื่อว่า "ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์" และได้รับเงินสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์ มูลนิธิ/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เมื่อได้มีการขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน และมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสนอขอจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม และได้รับอนุมัติให้บรรจุ " โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม " เป็นโครงการใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) ต่อมา ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม ขึ้นเป็น "สถาบันวิจัยสังคม" ให้มีสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยสังคม โดยให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับคณะต่าง ๆ
ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต  
ปณิธาน  
สถาบันวิจัยสังคมต้องเป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและชุมชน ทั้งด้านสังคมศาสตร์และล้านนาคดี
 
      เเป็นผู้นำการวิจัยและบริการวิชาการด้านสังคม-ล้านนาคดี ในระดับชาติ
พันธกิจ  
1. ผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านสังคม-ล้านนาคดี ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2.บูรณาการงานวิจัยด้านสังคม-ล้านนาคดี ที่สนองตอบความต้องการของสังคมและประเทศชาติ หน่วยราชการ ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชน ทั้งในระดับภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ
3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ และศักยภาพชุมชน
4. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านล้านนาคดี
2. เพื่อสร้างผลงานทางวิจัยพหุวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตอบสนองนโยบายรัฐบาล
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ นักศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศและนานาชาติ
4. เป็นศูนย์สารสนเทศทางสังคมของภาคเหนือ
5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์ โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล

::สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ : 0- 5394- 2586   โทรสาร : 0- 5394- 2572