== หนังสือแจ้งเวียน สถาบันวิจัยสังคม ==
วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555

เลขที่หนังสือแจ้งเวียน : -


เรื่อง: ประกาศ, หลักเกณฑ์, แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รอบเดือนสิงหาคม

รายการเอกสารดาวน์โหลด
ไฟล์/เอกสารที่ 1