วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
เกี่ยวกับสถาบัน
ผู้บริหาร
บุคลากรสถาบันฯ
ปณิธาน วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มการศึกษา
แผนกลยุทธ์
การประกันคุณภาพ
หนังสือจำหน่าย
บริการต่างๆของสถาบัน
เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันวิจัยสังคม
แผนที่สถาบัน
เว็บไซต์อื่นๆ
 
ระบบฐานข้อมูลสถาบัน
ฐานข้อมูลหนังสือแจ้งเวียน
ฐานข้อมูลข่าวกิจกรรม
โครงการวิจัย
ผลงานบทคัดย่อ
กิจกรรม
ฐานข้อมูลหนังสือ(ภายใน)
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ฐานข้อมูลการเงิน
ระบบงานการเงิน 3 มิติ
สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล
 
ระบบสารสนเทศ
รายงานการเข้าทำงาน
(Intranet Realtime)
หน่วยคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ
รางวัลนักวิจัย
บุคลากร
คู่มือและแบบฟอร์ม Download
 
 
หนังสือเวียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mail.chiangmai.ac.th
e-office
ศุนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
แหล่งทุนอุดหนุน
ข่าวไวรัส
รวมพลังหาร2
 

                  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ดำเนินการวิจัย ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิจัยในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ บริการและประสานงานทางวิชาการ กับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันวิจัยสังคม ตอบรับต่อเป้าหมายของการก่อตั้ง ทางสถาบัน วิจัยสังคมจึงได้จัดแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นกลุ่มการศึกษาต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการวิจัย ค้นคว้า ดังต่อไปนี้

กลุ่มการศึกษา(กลุ่มวิจัย)


     

กันยายน 2554

 

 

เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์ โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล

::สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ : 0- 5394- 2586   โทรสาร : 0- 5394- 2572