วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
  สถาบันวิจัยสังคม จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือรุ่นที่1/2:เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2555 โดยมี รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสังคม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ลานกิจกรรมหอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2554

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ รุ่นที่1 :เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554 โดยมีรศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม กล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่

  คุณกรวรรณ สังขร นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสำนักงาน และศูฯย์ประสานงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนด้านสารเสพติด เพศ และเอดส์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเทศบาลหนองป่าครั่ง ณ ลานฟุตซอร์ เทศบาลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00-21.00 น.

  คุณกรวรรณ สังขร นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสำนักงาน และศูฯย์ประสานงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

  คุณกรวรรณ สังขร นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือเขต 1 ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสำนักงาน และศูฯย์ประสานงานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

  งานคลังและพัสดุ นำหนังสือออกจำหน่ายในงาน สัปดาห์หนังสือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2554

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร จุดเทียนชัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 84 พรรษา มหาราชา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน ร่วมจัดอบรมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและความเข้มแข็งทางใจให้กับเยาวชน ในพื้นที่ตำบลสันมะหาพัน อำเภอแม่แตง และเยาาวชนพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ รอยัลปิง การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม ร่วมงานในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม” ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การเสวนาวิชาการ "การจัดการเครือข่ายและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยจากน้ำ"

  นายณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ นักวิจัยสมทบ กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม ได้เข้ารับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2555 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  บุคลากรสถาบันวิจัยสังคม ร่วมกันตกแต่งบูธนิทรรศการ ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การเสวนาวิชาการ วิถีวัฒนธรรม:การสร้างแผนที่นำทาง อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาอัตลักษณ์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่7 ประจำปี 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นางสาวจิราพร เรือนชุุ่มเชย และทีมงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเทิง เครือข่ายทีมสหวิชาชีพ และองค์กรในพื้นที่ ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554

  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม นำโดย คุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ และคุณอุบลรัตน์ หยาใส่ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมกิจกรรมเสวนา “ยี่เป็งเมื่อตะก่อน” เสวนาประเพณีลอยกระทงในอดีต ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

  นางกรวรรณ สังขกร เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 11th Annual SEAAIR Conference: University Social Resposibility: Pathways to Excellence และนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "Using Knowledge Management to Drive Creative Cities in Thailand"

  คุณ สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และนางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการผลงานเรื่อง "พลังเยาวชน "เด็กฮ้าย" ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่" ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 33 ปี ณ ห้องประชุม Donald jeffrey gibson วันที่ 11 ตุลาคม 2554

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางกรวรรณ สังขกร และนางสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานขั้นตอนโครงการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ องค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน

  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และกลุ่มศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณกรวรรณ สังขกร และคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ และทีมวิทยากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และทีมวิทยากรในงาน เสวนาเชิงปฏบัติการ เพื่อส่งเสริมให้ "ปาย" เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ โครงการเที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2554 ณ NONTIS RESORT อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา และกลุ่มศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณกรวรรณ สังขกร และคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ และทีมวิทยากร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และทีมวิทยากรในงาน เสวนาเชิงปฏบัติการ เพื่อส่งเสริมให้ "ปาย" เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ โครงการเที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2554 ณ MONTIS RESORT อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แด่รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2554

  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

  สถาบันวิจัยสังคม จัดฝึกอบรมการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ในวันที่ 13-14 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

  กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำชุมชนในพืื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดเชียงใหม่กับแกนนำชุมชนในพื้นที่ใหม่ของโครงการขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการปกป้องและคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน (ปีที่ 1) และจัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการทำงานของพื้นที่ต้นแบบปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2554

  โครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น และคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะในชุมชน พื้นที่ตำบลหนองควาย วันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น และคณะ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ชุมชนตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

  งานพัสดุและงานการเงิืนนำหนังสือออกจำหน่ายในงาน ประชุมวิชาการ มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ

  โครงการขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน (ปีที่ 1) โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และดร.วิชุลดา มาตันบุญ เข้าร่วมการประชุม "Chiang Rai Vision" ณ โรงแรมมันตรีนี บูติค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

  อ.ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี ร่วมทำบุญเปิดอาคาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

  สถาบันวิจัยสังคม จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2554 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ในหัวเรื่อง We are the team โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ รวีวารี รีสอร์ท อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

  กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเทิง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย

  ภาพเก่าเล่าเรื่อง

  สถาบันวิจัยสังคม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นประธานและมี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น และคณะ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะในชุมชน พื้นที่ตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

  สถาบันวิจัยสังคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม โดยมี คุณนวพร เรืองสกุล เป็นประธานที่ประชุม ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ อ.จุลทัศน์ กิติบุตร รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต ร่วมประชุม หารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล นโยบายของส่วนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554 เพื่อสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไทย อันดีงาม ณ วัดใหม่ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2554

  น.ส.รัตนาภรณ์ ตาตะนันทน์ เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยสังคมทุกท่าน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ออกบูทจำหน่ายหนังสือ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย

  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ แสง-ชูโต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี วันที่ 28 มิถุนายน 2554

  สถาบันวิจัยสังคม เข้ารับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการ โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานกรรมการ อ.ดร.มัชฌิมา นารดิสร รศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์ นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กรรมการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นางกรวรรณ สังขกร พร้อมคณะนักวิจัยของแผนงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 9th APacCHRIE Conference: Hospitality and Tourism Education: From a Vision to an Icon ที่เขตปกครองพิเศษ Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2554

  เรื่อง: รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และรองผู้อำนวยการ นักวิจัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการศูนย์ไทใหญ่ศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานเชิงลึก วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม

  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เพื่อแนะนำโครงการวิจัย “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เทศบาลตำบลช้างเผือก”

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน “ไหว้สาพระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเจียงใหม่ ครบ ๗๑๕ ปี” ณ วัดเชียงหมั้น และเคลื่อนขบวนเครื่องสักการระไปยังหอพระญามังราย

  รองศาสตราจารย์ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสถาบันร่วมพิธีดำหัว อดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ณ บริเวณศาลาธรรม

  สถาบันวิจัยสังคม ร่วมขบวนแห่ทอดองค์ผ้าป่าสามัคคีของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐น.

  กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา โดย คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการสายใยรักชุมชน คืนคนดีสู่สังคม และโครงการฮอมผะญ๋าพัฒนาบ้านรวมน้ำใจข่วงเปา วันที่ 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  การนำเสนอผลงานวิจัย "การจัดการท่องเที่ยวในภาคหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ" วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง Grandview 4 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

  สถาบันวิจัยสังคม โดยผู้อำนวยการและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารสถาบันฯ

  กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม นำโดยดร.วิชุลดา มาตันบุญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (ครั้งที่ 2) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ บรรยายหัวข้อ "การเตรียมการเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ" และมอบของที่ระลึกให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง ในโอกาสเปิดการประชุม เชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำและกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 จัดโดย กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม

  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ มอบของที่ระลึกให้กับท่านพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (ครั้งที่ 1) ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จัดโดย กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม

  ผู้อำนวยสถาบันฯมอบของที่ระลึกให้กับท่านพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (ครั้งที่ 1 ) ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

  กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม นำโดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ (ครั้งที่ 1) ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี ท่านพินิจ หาญพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

  สถาบันวิจัยสังคมทำบุญครบรอบวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยสังคม พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ วันที่ 28 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม

  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เดินทางไปปฎิบัติงานเพื่อศึกษาดูงานด้านฟื้นฟูและอนุรักษ์เมือง ณ เมืองสงขลา – ปีนัง – มะละกา – สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2554

  แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางวิจัย เรื่อง "การเตรียมรับมือกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern seaboard)" วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 ณ โรงแรมกานดาบุรี รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการสร้างโครงข่ายการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรงในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฎิบ้ติการเพื่อพัฒนาโครงข่ายการทำงานในระดับอำเภอร่วมกับศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลเทิง ในระหว่าง 13-14 มกราคม 2554โดยมีนายประพันธ์ ภู่งาม นายอำเภอเทิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม มีอัยการจังหวัดและรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิงให้เกียรติร่วมงาน

  ขอแสดงความยินดีกับ นางกรวรรณ สังขกร นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม เข้ารับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี 2553 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้านเด็กฯ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มศึกษาปัญหาสังคม นำอาสาสมัครฯ แนะนำกับผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10-11 ม.ค.53 โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ว่าที่ร้อยโทเจษฎา มาตันบุญ และนางสาวจิราพร เรือนชุมเชย ร่วมลงพื้นที่และให้กำลังใจ

  คุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลตำบลช้างเผือกแก่ผู้บริหารและประธานชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ของเทศบาลตำบลช้างเผือก

  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยคุณสุดารัตน์ อุทธารัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน “ม่วนงันวันเด็ก 2554” ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ : แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานจัดประชุมชี้แจงโครงการและสร้างทีมงานในพื้นที่ โครงการ "ขยายผลการทำงานแบบโครงข่ายการคุ้มครองเด็กโดยชุมชนช่วยชุมชน (ปีที่ 1)" วันที่ 23 ธันวาคม 2553ณ สำนักงานเทศบาลเวียงเทิง อ.เทิง จังหวัดเชียงราย

  รองศาสตราจราย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553

  รองศาสตราจราย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารใหม่และพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มช.

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าพบผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ ตามโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าพบผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ ตามโครงการวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมประชุม "เวทีแกนนำสัญจร เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือตอนบน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม อบต.น้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณกรวรรณ สังขกร และคุณสุดารัตน์ อุทารัตน์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสังคม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี 2553 และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2553

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ที่ได้รับรางวัล Robinson Bright & Charm Awards 2010 รางวัลกลุ่มผู้ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

  งานเปิดตัวบ้านดินจากเศษวัสดุ โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ โดย กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่) วันอังคาร 28 กันยายน 2553

  เรื่อง นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) เข้าเยี่ยมคาระวะและหารือทางวิชาการ

  โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีที่ 2”

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา เรื่อง “เที่ยวเหนือสุขใจ ไร้มลพิษ” ในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

  การสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  นักวิจัยจากสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล The Best Paper Award

  การอบรมหลักสูตร “การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการลด-ละ-เลิกยาเสพติดและสุราในชุมชน” วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ปิยมาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2553 กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

  เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ โดยกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาชาวจีน และนักศึกษาชาวจีนชั้นปีที่ 4 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ณ ห้องประชุมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชาสังคม ระดับจังหวัดและอำเภอเน้นหนัก พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2552 กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปยัง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เพื่อทำการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองลักษณะสภาพภูมิประเทศ ของ อ.ทุ่งช้างและ อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

  นักวิจัยศูนย์ศึกษาจีน - GMS สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางกรวรรณ สังขกร นาย Andrew Adam และอาจารย์จักรี เตจ๊ะวารี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน ในการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับผลกระทบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552

  เมื่อวันที่ 7-13 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มงานท้องถื่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณ ปริญญา ปฏิพันธกานต์ เจ้าหน้าที่โครงการของกลุ่มงาน ได้รับเชิญจาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ และเทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ ให้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานยังประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการวางผังเมือง การวางผังชุมชน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ เมืองหลวงกรุงไทเป และเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเทศบาลเจดีย์แม่ครัวแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552

  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ ?แผนงานวิจัยพัฒนาการเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย? ในระหว่าง วันที่ 2 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม Holiday Inn ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจ

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา โดยคุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมทีมวิจัย ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมทอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่ ตามโครงการวิจัยเรื่อง “ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ปีที่ 2”

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม โดยคุณปริญญา ปฏิพันธกานต์ ผู้ช่วยนักวิจัยกลุ่มงานฯ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้เรื่อง "การสร้างโมเดลหรือแบบจำลองลักษณะสภาพภูมิประเทศ (Solid Terrain Models)" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝึกฯ/สัมมนา ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย และจำหน่ายสิ่งพิมพ์งานวิจัย ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วิถีวิจัย: ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมด้วยกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจีน จาก Yunan Normal University สารธารณรัฐประชาชนจีน โดยการดูแลของ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทรินเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ในประเทศจีนและประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ได้เดินทางไปเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย ณ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ สาเหตุ ผลกระทบและทางออกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาให้ลดการปลดปล่อยมลพิษ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ พร้อมกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ อปพร. และมิสเตอร์เตือนภัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในพื้นที่ อ. ทุ่งช้างและอ.เชียงกลาง จ.น่าน

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ พร้อมด้วยทีมงานจัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานโครงการพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ ผู้บริหารเทศบาลฯ และแกนนำชุมชน เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านสวนเรือนฝัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ พร้อมด้วยทีมงาน จัดนิทรรศการและแจกสื่อโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน เนื่องในโอกาสงานกีฬาประจำปีของสำนักงานเทศบาลเจดีย์แม่ครัว วันที่ 23 ตุลาคม 2552 โดยมีนายอำเภอสันทราย คุณอุทัย ลือชัย เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรม

  ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สหรัฐอเมริกา

  ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง และคณะร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จัดการประชุม "แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ" เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการของเหลือใช้ด้วยการเพิ่มมูลค่า ให้ความรู้เรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศจากการเผาต่อสุขภาพ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศต่อการดำรงชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกู่ อำเภอเวียงป่าเป้า จัหวัดเชียงราย และได้เดินทางไปดูงานการสร้างบ้านดิน ณ โรงพยาบาลแม่ลาว และโรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย

  เมื่อวันที่ 2 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 และโครงการภาคคมนาคมขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ปีที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุม จัดนิทรรศการ และร่วมเดินขบวนรณรงค์ ในการประชุมหัวข้อ "สมานฉันท์ประชาชนเอเชียเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม" (Asian Peoples Solidality for Climate Justice) ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัการประชุมเรื่อง "วิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง กับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย" ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 สถาบันวิจัยสังคมร่วมกับมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยสาขาภาคเหนือตอนบน โดยคุณสุรีย์ บูญญานุพงพงศ์ รศ.ดร. กุลิสรา กฤตวรกาญจน์ พร้อมด้วยกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเยาวชนในการสร้างสื่อสาธารณะเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญายาเสพติดในชุมชน ณ.ห้องภาสินี โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ทีมผู้ให้คำแนะนำปรึกษา อ.ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา และรศ.น.สพ.นิวัฒน์ สินสุวงศ์ ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างองค์กร สถาบันวิจัยสังคม วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 ? 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม

  นางกรวรรณ สังขกร พร้อมด้วย Mr.Andrew Adam และ นายจักรี เตจ๊ะวารี ให้การต้อนรับ Prof.Alexander Horstmann จาก South East Asia Studies, University of Passau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "Religions diversity in GMS" ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ได้เดินทางไปยังจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าพบ ม.ร.ว. ชายนพพนธ์ เกษมสันต์, นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง: คุณธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร , รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง: คุณสุรพล ตัณสุวรรณ, ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง: คุณประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย, และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง: คุณสุกัญญา ศิริโภคากิจ ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ โครงการวิจัยเรื่อง สารสนเทศเพื่อการจัดความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการ ?ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด? กลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมอบรม เรื่อง ?การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณสุรีย์ บูญญานุพงศ์ คุณกรวรรณ สังขกร คุณจันทร์จิตร เธียรศิริ พร้อมคณะนักวิจัยกลุ่มงานท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 จัดประชุมเรื่อง " เปิดอุโมงค์ขุนตาน ฟื้นการท่องเที่ยวรถไฟ " ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

  โครงการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  โครงการสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ

  โครงการรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสัมมนาเรื่อง กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  โครงการรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลการศึกษาเบื้องต้น เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า

  เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ครบวาระดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันฯ 2 สมัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยสังคม จึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ลานอเนกประสงค์ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช.

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย "เพื่อนช่วยเพื่อนแก้ปัญหายาเสพติด" วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 - 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

  ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อสารคดีในหัวข้อ "Lua Stories of the Home-Possibilities for Research, Cultural Preservation, and Empowerment via Participatory Filmmaking"

  ศูนย์ศึกษาจีน - GMS จัดประชุม Writers? Workshop "Climate Change and the GMS" ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ Le Meridien Chiang Mai Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

  โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 ได้จัดอบรม แกนนำเยาวชน รุ่นที่ 2 "ค่ายติดอาวุธทางปัญญา" ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภคม 2552 ที่ผ่านมา

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสของสถาบันฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรของสถาบันฯ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช.

  ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เข้าร่วมพิธีดำหัว อธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคล วันที่ 17 เมษายน 2552 ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร และ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เข้าร่วมการประชุมและเก็บข้อมูล เรื่อง Community Development Based on Cultural Identity ณ เมืองหลวงพระบาง

  โครงการพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน สังกัดกลุ่มศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเจดีย์แม่ครัว ชมรมบ้านสีม่วงเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสารภี จัดอบรมให้ความรู้ประเด็นการละเมิดทางเพศต่อเด็ก ให้กับแกนนำชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  โครงการพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชนร่วมกับโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวและสถานีอนามัยเจดีย์แม่ครัวจัดอบรมให้ความรู้กับแกนนำชุมชนประเด็นความรุนแรงในชุมชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 เปิดนิทรรศการถาพถ่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ มีชื่องานว่า "แสงส่องเมืองเชียงใหม่" โดยนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 นี้ เวลา 08.30 - 17.30 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมได้ในวันเวลาดังกล่าว

  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ครั้งที่ 4 ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ วัดหิรัญนิคม อบต.แม่แรม

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ครั้งที่ 2 ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลม่วงน้อย

  สถาบันวิจัยสังคมเข้ารับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายใน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 8.30-13.00 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สภาพชีวิตคนปลูกฝิ่นในชุมชนที่มีการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ให้แก่สถานบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 เมษายน 2552

  กลุ่มศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และสถานีตำรวจภูธรแม่แฝก ร่วมกันจัดอบรมประเด็นสารเสพติดให้กับแกนนำชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

  โครงการ ?การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต? จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?พุทธสัญลักษณ์ล้านนาประเภทเครื่องใช้ในพิธีกรรมพุทธศาสนา? ให้กับเยาวชนและผู้สนใจ ณ วัดไหล่หินหลวง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 16-วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552

  โครงการ ?การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมในท้องถิ่นล้านนาเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต? จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?จิตรกรรมฝาผนังในพุทธศาสนาล้านนา? ให้กับเยาวชนและผู้สนใจ ณ วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552

  กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนทนากับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน วันที่ 26 มีนาคม 2552

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาออกแบบกระบวนทัศน์พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2552 ณ คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ครั้งที่ 2 ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ

  คุณสุรีย์ บุญญานุพงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่น ในหัวข้อ การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและช่องทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม 2552

  กลุ่มศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนทนากับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมทอง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2552

  ตัวแทนจาก UNICEF และมูลนิธิรักษ์เด็กเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายการคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน ของสถาบันวิจัยสังคม ณ ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหิรัญนิคม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  กลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กับ อบต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา และเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2552

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้แก่ ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดรังษีสุทธาวาท (เมืองลวงใต้) เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  ประชุม สานสัมพันธ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

  โครงการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยสังคม จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนขุนตานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านขุนตาน เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนตาล ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552

  ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง สถาบันวิจัยสังคม และรศ.อรพิณ สันติธีรากุล คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2552

  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม 28 มกราคม 2552

  กลุ่มศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กให้กับแกนนำชุมชน ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  กลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย สาขาภาคเหนือตอนบน จัดสัมมนา เรื่อง ?บทเรียนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน? วันที่ 17-18 มกราคม 2552

  กลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมแกนนำเครือข่าย ภาคประชาชน วันที่ 15 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

  การบรรยายพิเศษเรื่อง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย โดย ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช.

  เวทีเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2551 ณ บ้านสวนเฮือนแก้ว ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

  สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ "ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม" ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2551

  ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมด้วยบุคลากรฯ เข้าคารวะขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2552 แด่ ท่านศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2551 ต้อนรับปีใหม่ 2552 วันที่ 26 ธันวาคม 2551

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่4 ในหัวขัอ วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อชีวิต วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศูนย์ชาติพันธ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มช. จัดสัมมนาเรื่อง บทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนโดยชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช.

  ศูนย์จีนศึกษา GMS จัดบรรยายพิเศษ Tourism and Poverty International and Thai Experience โดย Prof. Klaus Welermar และ Ms. sablne Muller Tourism and Poverty in Mae Kam Pong: Panel Data Analysis โดย ผศ. คมสัน สุริยะ คณะเศษฐศาสตร์ มช. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มช.

  กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (SRI Knowledge Sharing) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 เรื่อง"เทคนิคการสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณ" โดยคุณสมนึก ชัชวาลย์

  สถาบันวิจัยสังคม ให้การต้อนรับ ผู้นำเยาวชนลุ่มนำโขง ในโครงการ Mekong Youth Net วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30 น.

  การบรรยายพิเศษเรื่อง"ความสำคัญของล้านนาศึกษาต่อวงวิชาการไทย"

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "China?s Agriculture, Trade and Investment: Opportunities and Challenges for the GMS?

  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้บริการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ และบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ให้กับ บุคลากรสถาบันวิจัยสังคม

  โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ร่วมกับ UDIF จัดอบรม ?ค่ายอบรมแกนนำ? ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2551

  ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการสภาพนักงาน ได้เชิญนักวิจัย 3 สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อนำเสนอแก่สภามหาวิทยาลัย เรื่อง อนาคตของนักวิจัย มช. ในระบบใหม่

  ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากท่านรองผู้อำนวยการได้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

  ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2550 สาขาเศรษฐศาสตร์

  งานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกีษยณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของนายศรีเลา เกษพรหม นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

  กิจกรรมการอบรมกิจกรรม5ส. เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สะอาด

  ประชุมเสนอผลการดำเนินงานและปิดโครงการโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ

  การบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award: TQA ในการศึกษา Best Practice ในอุตสาหกรรมอาหาร

  บรรยากาศ: จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายการค้าการลงทุนในจีนและทิศทางการพัฒาเศรษฐกิจของจีน

  ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ รศ. ดร.กอบกุล รายะนาคร เป็นวิทยากรในประชุมกลุ่มเรื่อง?การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม?

  บรรยากาศการประชุม Writer workshop ในหัวข้เเรื่อง Integrated Development of Sustainable Tourism for the Greater Mekong Sub-region 2008: Emerging Markets and Challenges

  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตร Leadership Course on Gender Sexuality and Health in Southeast Asia and China

  สถาบันวิจัยสังคมเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน ?การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551: Thailand Research Expo 2008? ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

  ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ได้รับรางวัล "เพชรสยาม" ประจำปี 2551

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแก่กลุ่มผู้ร่วมโครงการ

  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าหัตถวิจิตรเพื่อลดปริมาณการเผาขยะ

  ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม ได้ให้การต้อนรับ ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร พร้อมคณะนักวิจัย

  ศูนย์จีน - GMS บรรยายพิเศษ เรื่อง Climate Change and Impact on the GMS

  กิจกรรม SRI Knowledge Sharing วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 ในหัวข้อ การแนะนำการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงในระบบ NRPM

  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันจัดการอบรมสัมมนาเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพ ทำอย่างไรให้ภาพถ่ายบอกเรื่องราวงานวิจัย

  ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา วันที่ 16 มิถุนายน

  กิจกรรมสำรวจเส้นทางจักรยาน ของโครงการวิจัย ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง

  SRI Knowledge Sharing ประจำเดือนเมษายน

  ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง Air pollution in Chiang Mai - Lumphun

  สถาบันวิจัยสังคม ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้อาวุโสของสถาบันฯ

  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง ไทลื้อ และไทใหญ่

  สถาบันวิจัยสังคม เข้ารับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ การดำเนินงานของสถาบันวิจัยสังคม

  รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

  การประชุมยกร่างการแบ่งส่วนงานย่อยภายในสถาบันวิจัยสังคม

  คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (Pre-audit)

  รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล รายะนาคร ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสังคม

  "ค่ายอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาล้านนา"

  ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ (Visiting Scholar)

  รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม (สาขานิติศาสตร์) ประจำปี 2550

  ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2550 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การนำเสนอผลการศึกษาในการสัมมนา"ร่างพ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและภาษีมลพิษทางน้ำ"

  ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2552 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 ณ บริเวณลานสัก หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สถาบันวิจัยสังคม จัดพิธีดำหัวรองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และรองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2554 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เรื่อง: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน “ไหว้สาพระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเจียงใหม่ ครบ ๗๑๕ ปี” ณ วัดเชียงหมั้น และเคลื่อนขบวนเครื่องสักการระไปยังหอพระญามังราย