วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
  ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเทิง เครือข่ายทีมสหวิชาชีพ และองค์กรในพื้นที่ ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554
  นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2555
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
  การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แบบ ว1-ช และ ว1-ด ปี 2556
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รายละเอียดตามแนบ)
  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ดังนี้
  กรอบการวิจัยที่สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)
  Durham University ประชาสัมพันธ์ทุน ๒๐๑๒/๑๓ Fellowship Opportunity
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์) เปิดรับสมัครผู้รับทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น ๒ ประเภท
  ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ "French Embassy Junior Researsh Fellowship Program" โดยรัฐบาลฝรั่งเศส ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
  Best Paper Award of KUJE 16 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรีย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2553-2554
  ทุนวิจัย UNESCO/KEIZO OBUCHI Research Fellowships Programme ประจำปี 2554
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2554
  เปิดรับลงทะเบียนวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย: ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2553
  ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยจากภูมิภาคเอเชียของมูลนิธีเกาหลีเพื่อการศึกษาชั้นสูง
  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552
  วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่องบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 จัดส่งข้อเสนอแบบ online ผ่านระบบ NRPM และสำเนาให้สถาบันฯ 15 ชุด ภายใน 24 สิงหาคม 2552 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและเอกสารแบบฟอร์มต่างจาก วช.
  ทุนอุดหนุนวิจัยของวช. ประจำปีงบประมาณ 2553
  วช. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติม)
  วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภท "ทุนวิจัยนวมินทร์" ประจำปี 2553
  เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009
  สกว.ประกาศหัวข้อโครงการ "ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2553
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภท "โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2552"
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2552
  สกว.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
  เชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009)
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
  คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปี 2552
  มหาวิทยาลัยประกาศให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ รอบเดือนธันวาคม ประจำปี 2551
  คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552
  ข้อมูลแหล่งทุนต่างๆ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ม.ช รายละเอียด