วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ลงทะเบียนวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 - 09.30 น. กำหนดขายครุภัณฑ์ชำรุด เวลา 10.00 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานเสวนา : กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นองค์ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา“ยี่เป็งเมื่อตะก่อน” เสวนาประเพณีลอยกระทงในอดีต จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
  ประกาศรับสมัครงาน
  ขอประชาสัมพันธ์การบรรยายทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
  สถาบันวิจัยสังคม จำหน่ายไดอารี ราคาเล่มละ 130 บาท โหลละ 1300 บาท ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัสดุ โทร 053-942570
  เปิดรับลงทะเบียนวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 "วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม" วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจัยรุ่นที่ 1 : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 22-23ธันวาคม 2554
  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่14/2554 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
  ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์
  ผลการเลือกตั้งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน
  เอกสาร Download การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS Asian University Ranking ๒๐๑๑
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
  ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange)
  โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professors)
  ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรีย
  ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง นโยบายในการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายใน สถาบันวิจัยสังคม
  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะขายครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 24 มีนาคม 2554
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เรื่อง "การจัดการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ Slow Tourism สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (รายละเอียดดังแนบ)
  เชิญชวนผู้สนใจ ออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (รายละเอียดดังแนบ)
  ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐
  การจัดนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ
  แผ่นบันทึกเอกสารการบรรยาย การประชุมสัมนาเรื่อง CMU-Beyond 50 Years เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2553
  ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
  สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราส(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าศึกษาในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าศึกษาในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์ ครั้งที่3 ประจำปี 2553
  รับสมัครผอ.ศูนย์ซีมีโอ
  ประชุม International Conference on Tai and Ethnic Studies
  ทุนเทคโนโลยี Technology Grants ภายใต้โครงการควมร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ออสเตรีย
  ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ List of Cultural and Student Exchange Programs and Activities for 2011
 
เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวบ้านดินจากเศษวัสดุ ในโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ โดย กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เชิญเข้าร่วมประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของ "เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City)"
  ขอเชิญติดตามชมงานถ่ายทอดสดพิเศษวันสถาปนา มช.ครบรอบ 45 ปี ทศวรรษที่ 5 มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
  A new website for the study of ethnicity in Southeast Asia, เปิดให้บริการเว็บไซต์เพื่อการศึกษาชาติพันธ์ของเอเชียอาคเนย์"
  งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแสงส่องเมืองเชียงใหม่
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Computer Crime Act 2550 (2007)
  การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องกำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่20/2552 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย)
  เชิญเข้าร่วมการเสวนา ?เยาวชนชาติพันธุ์กับประสบการณ์การผลิตสารคดีและหนังสั้น? โดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
  เครือข่ายหยุดโลกร้อนภาคเหนือขอเชิญรับชมวีดิทัศน์โลกร้อนเรื่อง A WalK Through Memories 1...... 2...... 3
  Global Warming Video Clips by Northern Climate Change Network (NCCN) A WalK Through Memories 1.... A WalK Through Memories 2.... A WalK Through Memories 3
  From Waste to Value Avoid Grabage Burning
  เชิญชวนร่วมไหว้สาวันพระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบ ๗๑๓ ปี วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒
  การประชุมเชิงวิชาการ
  เชิญสั่งจอง/ซื้ออนุทินประจำปี 2552 ได้แล้ว
  ศูนย์ศึกษาจีน GMS ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ?Tourism and Poverty International and Thai Experience? และ ?Tourism and Poverty in Mae Kam Pong: Panel Data Analysis?
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมทรัพยากรธณีโฉมใหม่ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกรมทรัพยากรธรณีและเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีที่สมบูรณ์แบบ คลิกที่นี่
  ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551