วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
  กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภูมิภาคและท้องถิ่นศึกษา และบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม ร่วมเป็นองค์ร่วมจัดงาน “ม่วนงันวันเด็ก 2555” ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ : แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งภายในงานร่วมจัดนิทรรศการและเกมส์ต่างๆ ให้เด็กที่มาร่วมงาน
  การประชุมนานาชาติเรื่อง Ecological Securit : Climate Change and Socio-economic Developmen Implications in GMS
  การสัมมนาทางวิชาการ 500 ปีความสัมพันธ์สยามประเทศไทยโปตุเกส
  การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
  การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 15
  การประชุม International Conference on Envisioning the future of the Islamic World in the era of uncertainties: view of scholars
  การบรรยายพิเศษเรื่อง A Sangha without a King: an examination of the ldeal Buddhist King บรรยายโดย Ms. Bett Nguyen วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เชิญประชุมเรื่อง Role of Higher Learning Institution in Enhancing Global Competencies ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2554
  ด้วย รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ประชุม ข้าราชการ นักวิจัย ลูกจ้างเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสถาบันวิจัยสังคม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้นที่3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  การประชุมวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา จัดโดย โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม ณ ห้องประชุมศ.ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มช. วันที่ 30 มิยถุนายน - 1 กรกฎาคม. 2554
  การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการดำเนินการภายใน ครั้งที่3/2554 โดยมี ผศ.ดร.วีรพงษ์ แสงชูโต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นประธานที่ประชุม วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ห้องประชุมชั้นที่3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม มช.
  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ประธานในที่ประชุม ร่วมประชุมกับนักวิจัยของสถาบันฯ ชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช.ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 (ทุน 15 กลุ่มเร่งด่วนและทุนบัณฑิตศึกษา) วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยสังคม
  การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 27
  เชิญท่านและผู้สนใจ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน “NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program for junior faculty” ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง (รายละเอียดดังแนบ)
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจำปี 2553 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันฯ ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มีกำหนดการตรวจประเมินภายใน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554
  มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่ข้าราชการและผู้สนใจ ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๓ หลักสูตร (รายละเอียดดังแนบ)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ Cinnamon Grand Hotel เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
  ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๒ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม ประชุมหารือร่วมกับคณบดี คณะสังคมศาสตร์ และหัวหน้าศุนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องการยืมตัวนักวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมไปปฎิบัติงาน ณ ศุนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น3 สถาบันวิจัยสังคม
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 26
  การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  ประชุม Enhancin Educational Partnerships
  การจัดประชุม 3rd International Conference on Tai and Ethnic Studies
  การจัดประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 26 เรื่อง "Enhancing Educational Partnerships" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
 
โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีที่ 2”

  เชิญนักวิจัย ฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to write an outstanding manuscript: Helpful hints from one of those anonymous journal reviewers and editors”
  เชิญเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์โครงร่างองค์กร วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องพยอม โรงแรมอมารีรินคำ
  สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ ?แผนงานวิจัยพัฒนาการเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย? ในระหว่าง วันที่ 2 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม Holiday Inn ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจ
  ขอเชิญร่วมประชุมการคมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างปัญหาโลกร้อน
  การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ข่วงผญาสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมล้านนา"
  เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "วิถีเผ่าไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร เศรษฐกุล
  เชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนฯ ปีที่ 2
  วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
  การประชุมวิชาการเรื่อง ?ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม"
  การประชุมเรื่อง "โลกร้อน...ก่อนจะสายเกินแก้"
  ประชุมสัมมนาเรื่อง "บทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนโดยชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือ"
  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเมืองสีเขียว ?Netherlands ? Chiang Mai Green City Philosophy 2008?
  เวทีเสวนา "ขนส่งมวลชนเจียงใหม่ จะแก้ปัญหาจาราจรได้ก่อ"
  ดาวโหลดเอกสารยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?กฎหมายการค้าการลงทุนในจีน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน?
  เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของล้านนาคดีศึกษาต่อวงวิชาการไทย"
  Download เสียงบรรยายการอบรมสัมมนา "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติฯ"
  เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของล้านนาคดีศึกษาต่อวงวิชาการไทย"
  ดาวโหลดเอกสารยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?กฎหมายการค้าการลงทุนในจีน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน? โดยมี คุณวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา