วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
เกี่ยวกับสถาบัน
ผู้บริหาร
บุคลากรสถาบันฯ
ปณิธาน วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มการศึกษา
แผนกลยุทธ์
การประกันคุณภาพ
หนังสือจำหน่าย
บริการต่างๆของสถาบัน
เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันวิจัยสังคม
แผนที่สถาบัน
เว็บไซต์อื่นๆ
 
ระบบฐานข้อมูลสถาบัน
ฐานข้อมูลหนังสือแจ้งเวียน
ฐานข้อมูลข่าวกิจกรรม
โครงการวิจัย
ผลงานบทคัดย่อ
กิจกรรม
ฐานข้อมูลหนังสือ(ภายใน)
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ฐานข้อมูลการเงิน
ระบบงานการเงิน 3 มิติ
สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล
 
ระบบสารสนเทศ
รายงานการเข้าทำงาน
(Intranet Realtime)
หน่วยคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ
รางวัลนักวิจัย
บุคลากร
คู่มือและแบบฟอร์ม Download
 
 
หนังสือเวียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mail.chiangmai.ac.th
e-office
ศุนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
แหล่งทุนอุดหนุน
ข่าวไวรัส
รวมพลังหาร2
 


ข่าวการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพประจำปี 2554

      :: คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
      ::
ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง นโยบายในการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายใน สถาบันวิจัยสังคม
      ::
ตารางแสดงแผนกิจกรรมการดำเนินงานกับระยะเวลาการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ::
กำหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
     :: คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยสังคม
     :: คณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยสังคมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพประจำปี 2553

     :: ทดสอบ
     :: ทดสอบ
     :: ทดสอบ

การประกันคุณภาพประจำปี 2552

 :: ValueChain และ Strategic Planning
 :: กำหนดการตรวจประเมินภายในสถาบันและสำนัก ประจำปี พ.ศ.2552
 :: คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำสถาบัน
 :: แผนการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551
 :: รายงานการประเมินตนเอง 2551 (pdf ไฟล์)

กิจกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2551
   - การอบรมสัมมนา เรื่อง “การประเมินคุณภาพตามระบบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)” 
โดย รองศาสตราจารย์ พญ.รัตนา พันธ์พานิช
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ"
โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม วันที่ 19-20 มิถุนายน 2551ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

- การอบรมสัมมนาเรื่อง
"เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กับการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร"
โดย คุณศุภชัย เมืองรักษ์ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา


การประกันคุณภาพประจำปี 2551

 :: กำหนดการตรวจประเมินภายในสถาบันและสำนัก ประจำปี พ.ศ.2551
 :: คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำสถาบัน
 :: แผนการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
 :: คู่มือการประกันคุณภาพ (.rar ไฟล์)
 :: รายงานการประเมินตนเอง 2550 (pdf ไฟล์)

กิจกรรมการประกันคุณภาพ

        - คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (Pre-audit) ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

1. คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
2. คุณจีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ
3.คุณสุวิภา จำปาวัลย์ และคณะฯ
ภาพประกอบ
1 2 3


        - รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล รายะนาคร ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยสังคม จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ภาพประกอบ 1 2 3


 

การประกันคุณภาพประจำปี 2550
26-27 มีนาคม 2550 ตามรอบปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค.48 - 30 ก.ย. 49)

 :: กำหนดการตรวจประเมินภายในสถาบันและสำนัก ประจำปี พ.ศ.2550
 :: คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำสถาบัน
 :: แผนการประกันคุณภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
 :: คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 :: คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.รอบสอง)

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพ
2549
2548
2547
 :: คู่มือประกันคุณภาพ    
 :: แผนการดำเนินงาน    
 :: กำหนดการตรวจประเมินภายในสถาบันและสำนัก    
 :: รายงานประจำปี
 :: รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ  
 :: รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี  
(11-12/มี.ค/47)
.pdf file
 :: คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำสถาบัน    


Link :: สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์ โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล

::สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ : 0- 5394- 2586   โทรสาร : 0- 5394- 2572