วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยสังคม เป็นแหล่งความรู้ สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งในภูมิภาคล้านนา ระดับชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2555
หน้าแรก
เกี่ยวกับสถาบัน
ผู้บริหาร
บุคลากรสถาบันฯ
ปณิธาน วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มการศึกษา
แผนกลยุทธ์
การประกันคุณภาพ
หนังสือจำหน่าย
บริการต่างๆของสถาบัน
เบอร์โทรศัพท์ภายในสถาบันวิจัยสังคม
แผนที่สถาบัน
เว็บไซต์อื่นๆ
 
ระบบฐานข้อมูลสถาบัน
ฐานข้อมูลหนังสือแจ้งเวียน
ฐานข้อมูลข่าวกิจกรรม
โครงการวิจัย
ผลงานบทคัดย่อ
กิจกรรม
ฐานข้อมูลหนังสือ(ภายใน)
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
ฐานข้อมูลการเงิน
ระบบงานการเงิน 3 มิติ
สำหรับผู้ดูแลฐานข้อมูล
 
ระบบสารสนเทศ
รายงานการเข้าทำงาน
(Intranet Realtime)
หน่วยคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ
รางวัลนักวิจัย
บุคลากร
คู่มือและแบบฟอร์ม Download
 
 
หนังสือเวียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mail.chiangmai.ac.th
e-office
ศุนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
แหล่งทุนอุดหนุน
ข่าวไวรัส
รวมพลังหาร2
 

ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม (ห้องสมุด) | บริการห้องประชุม

ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม (ห้องสมุด)
ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา ติดกับห้องอาหารสถาบัน มีพื้นที่ให้บริการทั้งสิ้น 50 ตารางเมตร จัดรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ งานวิจัยและแหล่งความรู้ทางวิชาการเพื่อการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยเริ่มจัดบริการในรูปแบบห้องสมุดอัติโนมัติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นมา ให้บริการ ยืม - คืน สิ่งพิมพ์แบบบาร์โค้ด บริการสืบค้นข้อมมูลสารนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

วัน - เวลา เปิดทำการ
      วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
      วันเสาร์ - อาทิตย์และวนหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

ติดต่อเรื่องหนังสือ/ข้อเสนอแนะ ส่งมาที่:
      บรรณารักษ์ศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม
      สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ เมือง เชียงใหม่
      โทร. (0) 5394 2598 โทรสาร (0) 5394 2572

บริการที่น่าสนใจของศูนย์เอกสารสถาบันวิจัยสังคม


รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศที่รวบรวม
      :: รายชื่อวารสารภายในศูนย์เอกสาร สถาบันวิจัยสังคม
      :: รายชื่อข่าวสารภายในศูนย์เอกสาร สถาบันวิจัยสังคม
      :: รายชื่อ CD-ROM &VDO TAPE ภายในศูนย์เอกสาร สถาบันวิจัยสังคม

 

  บริการห้องประชุม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการให้บริการห้องประชุม และบริการวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุม/สัมนา แก่บุคคลภายนอก โดยมีอัตราค่าบำรุงห้องประชุมและค่าบริการต่างๆ ดังนี้

อัตราค่าบำรุงห้องประชุม
อัตราค่าบำรุง/วัน/ห้อง
  ห้องประชุม ขนาดไม่เกิน 150 คน (จำนวน 1ห้อง )
4,000 บาท
  ห้องประชุม ขนาดไม่เกิน  30 คน (จำนวน 1ห้อง )
1,000 บาท

อัตราค่าบริการอื่น
อัตราค่าบำรุงเครื่อง
  เครื่องฉายวีดีโอ พร้อมจอโทรทัศน ์ขนาด 20 นิ้ว
500 บาท
  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
500 บาท
  เครื่องฉายสไลด์
500 บาท
  เครื่องฉายภาพ ( LCD Projector )
3,000 บาท
  กระดานอิเล็คทรอนิกส์ ( Electronics Whiteboard )
500 บาท
* หมายเหตุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถาบันฯ

 ติดต่อสอบถามขอใช้ห้องประชุมได้ที่
    นางสาวรัตนาภรณ์ ตาตะนันทน์
    สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โทร. (0) 5394 2561

 ตัวอย่างภาพห้องประชุม ของสถาบันวิจัยสังคม

 

 

 

เพื่อความสวยงามในการเข้าชมเว็บไซต์ โปรดตั้งค่าความละเอียดของการแสดงผลเป็น 800 X 600 พิกเซล

::สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ::
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ : 0- 5394- 2586   โทรสาร : 0- 5394- 2572