Home | Contact | Site map | Th/En | Sign in
 
Home > Activities-Events
Activities-Events
กิจกรรมการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหารฯ [24/06/2562 09:57 น.]
งานเสวนาการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการสู่สตาร์ทอัพ (Startup) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ [24/06/2562 09:53 น.]
ส่งมอบงานวิจัย โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ [24/06/2562 09:47 น.]
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร [24/06/2562 09:44 น.]
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ [10/06/2562 13:42 น.]
กิจกรรมลานคนม่วน เปิดจุดเช็คอิน Street Art ล้านนาแห่งใหม่ใจกลางเมืองลำพูน [14/01/2562 09:50 น.]
 
Loading