Home | Contact | Site map | Th/En | Sign in
 
Home > Activities-Events
Activities-Events
เสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ [23/12/2562 11:32 น.]
เข้าร่วมบรรยายประชุมวิชาการการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน [23/12/2562 11:24 น.]
กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเซรามิก จังหวัดลำปาง (กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน) [17/12/2562 11:22 น.]
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ [16/12/2562 10:03 น.]
กิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเซรามิก จังหวัดลำปาง (กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย) [11/12/2562 09:57 น.]
เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว PATA Destination Marketing Forum 2019 [02/12/2562 11:15 น.]
งานประชุม Voice of Chiang Mai for City Expo 2030 [02/12/2562 11:11 น.]
เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Conference of Mountain Tourism and Outdoor Sports (MTOS) 2019 [04/11/2562 10:39 น.]
ร่วมประเมินโครงการหมอลำหุ่น ชุมชน 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) [21/08/2562 09:08 น.]
ร่วมประเมินโครงการฮูปแต้มดงบัง: สื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและชุมชน จ.มหาสารคาม [21/08/2562 08:25 น.]
ร่วมประเมินกิจกรรมอบรมเด็ก เยาวชน คน 3 วัย ให้รู้เท่าทันสื่อ [20/08/2562 16:29 น.]
 
Loading