ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ ล้านนา

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา
ISBN 974-656-009-9
ผู้แต่ง ชยันต์ วรรธนะภูติ,พรรณเพ็ญ เครือไทย,ศรีเลา เกษพรหม, บุญทา ศรีพิมพ์ชัย
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1,2
ราคา 135   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ
ISBN 9789746722018
ผู้แต่ง รศ.ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ดร.ฮันส์ เพนธ์
จำนวน 176 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ไดอารี 2013
ISBN -
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน เล่ม 2
ISBN 000
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เจ้าหลวงคำแดง อารักษ์เมืองของล้านนา
ISBN 9789746721486
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 155 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
นพีสีเชียงใหม่
ISBN 9746581317
ผู้แต่ง ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัปนะ ปิ่นเงิน
จำนวน 224 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) : ศิลปะยุคทองของล้านนา
ISBN 974-658-180-5
ผู้แต่ง มารุต อัมรานนท์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 170   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เหมี้ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนทางแยก
ISBN -
ผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เหล้าล้านนา-การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
ISBN 974-9663-78-0
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา
ISBN 974-657-015-3
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 135 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 140   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐฯ
ISBN 974-656-046-8
ผู้แต่ง สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
จำนวน 126 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 90   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
หอไตรวัดพระสิงห์
ISBN -
ผู้แต่ง จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ยุวนาฎ วรมิศร์
จำนวน 135 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ธนบรรณการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 140   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนากับการส่งเสริมพหุปัญญา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 260 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความตาย ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในภาคเหนือ
ISBN -
ผู้แต่ง ชัปนะ ปิ่นเงิน และพัชราภรณ์ นักเทศน์
จำนวน 88 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
โคลงพื้นวัดพระสิงห์
ISBN 974-656-037-9
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 85 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 80   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
เพลงกล่อมเด็กล้านนา
ISBN 9748954072
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 111 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ปริศนาคำทายล้านนา
ISBN 9746571738
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 194 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1,2,3
ราคา 140   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ISBN 9789746721677
ผู้แต่ง สมหมาย เปรมจิตต์, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 236 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพหนุ่มสาว
ISBN 974
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 316 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.กลุ่มธุรกิจแม็กซ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาศิลปกรรมล้านนา:รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 000
ผู้แต่ง เธียรชาย อักษรดิษฐ์
จำนวน 223 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ของกิ๋นคนเมือง รวมบทความเรื่องอาหารในล้านนา
ISBN --
ผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง
จำนวน 164 หน้า
สำนักพิมพ์ ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน เล่ม 1
ISBN 000
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 272 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดแม่คือ
ISBN 000
ผู้แต่ง ชัปนะ ปิ่นเงิน
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์ และ ยุทธการ ขันชัย
จำนวน 126 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
มหาวังสมาลินีวิลาสินี : การสอบชำระเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาบาลีจากเอกสารตัวเขียนและแปลต้นฉบับเป็นภาษาไทย
ISBN 9746573861
ผู้แต่ง บาลี พุทธรักษา
จำนวน 244 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
วิถีชีวิตคนเมือง
ISBN 9789746722964
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 122 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ขึด ข้อห้ามในล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย
จำนวน 173 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 5
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ปุราโณวาท
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
จำนวน 420 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
พระพุทธรูป คติการสร้างและพิธีกรรมจากเอกสารโบราณเมืองพะเยา
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
จำนวน 276 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น