ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter


  หมวดหนังสือ กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน

โครงการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิกในภาคเหนือตอนบน
ISBN 9746569406
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ
จำนวน 194 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การบริหารจัดการโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์-ในพื้นท่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล
ISBN 974-656-306-2
ผู้แต่ง สุพัฒน์ , กรวรรณ
จำนวน 255 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่พริ้นติ้ง จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การเรียนรู้และการปรับตัวของกองทุนเงินล้าน
ISBN 974-656-374-2
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์
จำนวน 265 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่พริ้นติ้ง จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ISBN 9746720635
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
จำนวน 145 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จำกัด เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 170   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
กองทุนชุมชน
ISBN 9746569627
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ วนิดา เพลส
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ
ISBN 9789746723183
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 120 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 135   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กของไทย
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และ กรวรรณ สังขกร
จำนวน 143 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 135   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ กรวรรณ สังขกร
จำนวน 138 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 90   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ISBN 9746577824
ผู้แต่ง เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
จำนวน 107 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ความเข้าใจความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนต่อนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
ISBN -
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ สุวิภา จำปาวัลย์ และ สริรัฐ สุกันธา
จำนวน 149 หน้า
สำนักพิมพ์ ดี 1 ดีไซน์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
ISBN 9789746723336
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และ กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
จำนวน 289 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์นพบุรี
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ โอกาสของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ
จำนวน 219 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ISBN -
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
จำนวน 190 หน้า
สำนักพิมพ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท

        หยิบใส่รถเข็น
มาตรการและกลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทีด่ินของเมืองชายแดน
ISBN ...
ผู้แต่ง สุดารัตน์ อุทธารัตน์
จำนวน 146 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท

        หยิบใส่รถเข็น