ISBN : SRICMU422338
ชื่อหนังสือ : เมืองในสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง : ดวงจันทร์ เจริญเมือง
หมวดหมู่ : เมือง
จำนวนหน้า : 999 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 300 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
àÅ¢·Õè 239 ¶¹¹ËéÇÂá¡éÇ µÓºÅÊØà·¾ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè 50200
â·ÃÈѾ·ì 0 5394 2598 â·ÃÊÒà 0 5394 2572
rokettube