ISBN : 25610330002
ชื่อหนังสือ : พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และ ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวพูนผล
หมวดหมู่ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า : 181 หน้า
สำนักพิมพ์ : ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 320 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572