ISBN : 25610330006
ชื่อหนังสือ : การศึกษาแนวคิดการออกแบบทางผังเมือง
ชื่อผู้แต่ง : สุดารัตน์ อุทธารัตน์
หมวดหมู่ : เมือง
จำนวนหน้า : 193 หน้า
สำนักพิมพ์ : ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 390 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572