ISBN : 25610330008
ชื่อหนังสือ : ปุราโณวาท
ชื่อผู้แต่ง : ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 420 หน้า
สำนักพิมพ์ : ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 500 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572