ISBN : 25610330010
ชื่อหนังสือ : เส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไตลื้อ เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง : ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
หมวดหมู่ : ชาติพันธุ์
จำนวนหน้า : 129 หน้า
สำนักพิมพ์ : ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 800 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572