ISBN : SRI-06122012
ชื่อหนังสือ : ไดอารี 2013
ชื่อผู้แต่ง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 100 หน้า
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 150 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
àÅ¢·Õè 239 ¶¹¹ËéÇÂá¡éÇ µÓºÅÊØà·¾ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè 50200
â·ÃÈѾ·ì 0 5394 2598 â·ÃÊÒà 0 5394 2572
rokettube