ISBN : SRI-06122012
ชื่อหนังสือ : ไดอารี 2013
ชื่อผู้แต่ง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 100 หน้า
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 150 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572