ISBN :
ชื่อหนังสือ :
ชื่อผู้แต่ง :
หมวดหมู่ :
จำนวนหน้า : หน้า
สำนักพิมพ์ :
จัดพิมพ์ครั้งที่ :
ราคา : บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572