ISBN : SRI-CMU-131021-02
ชื่อหนังสือ : การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ชื่อผู้แต่ง : ธิตินัดดา จินาจันทร์
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 104 หน้า
สำนักพิมพ์ : สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 100 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572