ISBN : SRI-CMU-131021-04
ชื่อหนังสือ : ประเพณีปีใหม่เมือง
ชื่อผู้แต่ง : ธิตินัดดา จินาจันทร์
หมวดหมู่ : CD-ROM
จำนวนหน้า : 0 หน้า
สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 50 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572