ISBN : SRI-CMU-131021-05
ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
หมวดหมู่ : กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
จำนวนหน้า : 190 หน้า
สำนักพิมพ์ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 200 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572