ISBN : SRI-CMU-2559-12-001
ชื่อหนังสือ : พืชสมุนไพรและพีชอาหารการใช้ประโยชน์จากป่า
ชื่อผู้แต่ง : ดร.บานจิตร สายรอคำ
หมวดหมู่ : อื่นๆ
จำนวนหน้า : 146 หน้า
สำนักพิมพ์ : นันทการต์กราฟฟิคการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 180 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572