ISBN : SRI-CMU-51-2-486
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง : วิชุลดา มาตันบุญ
หมวดหมู่ : เมือง
จำนวนหน้า : 151 หน้า
สำนักพิมพ์ : หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 120 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
àÅ¢·Õè 239 ¶¹¹ËéÇÂá¡éÇ µÓºÅÊØà·¾ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè 50200
â·ÃÈѾ·ì 0 5394 2598 â·ÃÊÒà 0 5394 2572
rokettube