ISBN : SRI-CMU-51-2-486
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง : วิชุลดา มาตันบุญ
หมวดหมู่ : เมือง
จำนวนหน้า : 151 หน้า
สำนักพิมพ์ : หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 120 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572