ISBN : SRI-CMU-51-3-465
ชื่อหนังสือ : วิถีชีวิตคนเมือง
ชื่อผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 122 หน้า
สำนักพิมพ์ : สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 150 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572