ISBN : SRI-CMU-53-2-512
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 363 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 300 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
àÅ¢·Õè 239 ¶¹¹ËéÇÂá¡éÇ µÓºÅÊØà·¾ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè 50200
â·ÃÈѾ·ì 0 5394 2598 â·ÃÊÒà 0 5394 2572
rokettube