ISBN : SRI-CMU-53-2-512
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
ชื่อผู้แต่ง : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 363 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 300 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572