ISBN : SRI-CMU-532513
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
ชื่อผู้แต่ง : กรวรรณ สังขกร
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 142 หน้า
สำนักพิมพ์ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 250 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè
àÅ¢·Õè 239 ¶¹¹ËéÇÂá¡éÇ µÓºÅÊØà·¾ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁè 50200
â·ÃÈѾ·ì 0 5394 2598 â·ÃÊÒà 0 5394 2572
rokettube