ISBN : SRI-CMU-532513
ชื่อหนังสือ : การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
ชื่อผู้แต่ง : กรวรรณ สังขกร
หมวดหมู่ : การท่องเที่ยว
จำนวนหน้า : 142 หน้า
สำนักพิมพ์ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 250 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572