ISBN : SRI-CMU-56-8-521
ชื่อหนังสือ : การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพร
ชื่อผู้แต่ง : พรรณเพ็ญ เครือไทย
หมวดหมู่ : สมุนไพรพื้นบ้าน
จำนวนหน้า : 182 หน้า
สำนักพิมพ์ : แม็กซ์พริ้นติ้ง
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 120 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572