ISBN : SRICMU110604
ชื่อหนังสือ : พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ดร.ฮันส์ เพนธ์
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 176 หน้า
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เดือนตุลา
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 180 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572