ISBN : SRICMU110605
ชื่อหนังสือ : การศึกษาศิลปกรรมล้านนา:รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่ง : เธียรชาย อักษรดิษฐ์
หมวดหมู่ : ล้านนา
จำนวนหน้า : 223 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 200 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572