ISBN : SRICMU422338
ชื่อหนังสือ : เมืองในสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง : ดวงจันทร์ เจริญเมือง
หมวดหมู่ : เมือง
จำนวนหน้า : 999 หน้า
สำนักพิมพ์ : -
จัดพิมพ์ครั้งที่ : 1
ราคา : 300 บาท
คำอธิบาย :


footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572