ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
   
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  ผู้ดูแลระบบ  
 
หนังสือขายดี
 
     1. บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440
     2. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
     3. การปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดแม่คือ
     4. วิถีชีวิตคนเมือง

counter

  ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หนังสือแนะนำ
 
บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440
ISBN 9745658197
ผู้แต่ง Mission Etienne Aymonier (ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์ แปล)
ราคา 220   บาท

การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
ราคา 250   บาท

พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นไทย
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
ราคา 190   บาท

รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ
ราคา 120   บาท

พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ
ISBN 9789746722018
ผู้แต่ง รศ.ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ดร.ฮันส์ เพนธ์
ราคา 180   บาท

 
หนังสือใหม่
 
การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพร
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
ราคา 120   บาท

ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ISBN -
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ราคา 200   บาท

ประชุมจารึกล้านนา เล่มที่ 15: จารึกเมืองเชียงตุง ภาคที่ 1
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม
ราคา 275   บาท

DVD เครื่องเขินล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
ราคา 50   บาท

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนากับการส่งเสริมพหุปัญญา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
ราคา 180   บาท

DVD ประเพณีปีใหม่เมือง
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
ราคา 50   บาท

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
ราคา 100   บาท

CD การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
ราคา 50   บาท

 

 

 

  ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login