ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
 
  หน้าแรก  
  หนังสือทั้งหมด  
  โปรโมชั่น  
  วิธีการสั่งซื้อ  
  แจ้งผลการโอนเงิน  
  แจ้งผลการส่งธนาณัติ  
  เว็บบอร์ด  
  ผู้ดูแลระบบ  
ร้านขายหนังสือออนไลน์ สถาบันวิจัยสังคม
 
หมวดหนังสือ
 
  การท่องเที่ยว
  ชาติพันธุ์
  เมือง
  กองทุนหมู่บ้านและพัฒนาธุรกิจชุมชน
  วรรณกรรม
  สมุนไพรพื้นบ้าน
  ล้านนา
  ประชุมจารึกล้านนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  CD-ROM
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อื่นๆ
 
Login
 counter

ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา
ISBN 974-656-009-9
ผู้แต่ง ชยันต์ วรรธนะภูติ,พรรณเพ็ญ เครือไทย,ศรีเลา เกษพรหม, บุญทา ศรีพิมพ์ชัย
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1,2
ราคา 135   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
เมืองในสังคมไทย
ISBN 9746574575
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เจริญเมือง
จำนวน 999 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ
ISBN 9789746722018
ผู้แต่ง รศ.ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ดร.ฮันส์ เพนธ์
จำนวน 176 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เดือนตุลา
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
ISBN 9789746721561
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และคณะ
จำนวน 253 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์นันทพันธ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 450   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ไดอารี 2013
ISBN -
ผู้แต่ง สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน เล่ม 2
ISBN 000
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เจ้าหลวงคำแดง อารักษ์เมืองของล้านนา
ISBN 9789746721486
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 155 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย
ISBN 974-656-769-1
ผู้แต่ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นุกุล เครือฟู และอัครพงศ์ อั้นทอง
จำนวน 314 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 794-656-803-5
ผู้แต่ง นุกุล เครือฟู และอัจฉราภรณ์ อินก้อนวงค์
จำนวน 38 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-805-1
ผู้แต่ง ศิริพร ศรีชูชาติ
จำนวน 112 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 85   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-793-4
ผู้แต่ง ดรุณี โคตะวีระ
จำนวน 19 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 35   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมนำเที่ยวในกรุงเทพฯ
ISBN 974-656-792-6
ผู้แต่ง พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
จำนวน 71 หน้า
สำนักพิมพ์ dklsk
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 70   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-798-5
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และนภัสสร สุวรรณประกร
จำนวน 47 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-804-3
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ และกุสุมาลย์ วงรค์สุรัติ
จำนวน 58 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 60   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-794-2
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ
จำนวน 168 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 115   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-796-9
ผู้แต่ง พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
จำนวน 73 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 65   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 974-656-797-7
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ
จำนวน 79 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 70   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
นพีสีเชียงใหม่
ISBN 9746581317
ผู้แต่ง ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัปนะ ปิ่นเงิน
จำนวน 224 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เมืองยั่งยืนในเอเซีย
ISBN 974-91990-6-5
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ เจริญเมือง
จำนวน 330 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 350   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
เครื่องเขินล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ -
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
คู่มือการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและบ้านพักแบบโฮมสเตย์
ISBN -
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 60 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โครงการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิกในภาคเหนือตอนบน
ISBN 9746569406
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ
จำนวน 194 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) : ศิลปะยุคทองของล้านนา
ISBN 974-658-180-5
ผู้แต่ง มารุต อัมรานนท์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 170   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
เหมี้ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนทางแยก
ISBN -
ผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
มหาพนตำรายา
ISBN 974-657-384-5
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 160 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 170   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
ISBN 9789746725354
ผู้แต่ง ศิริพร ศรีชูชาติ
จำนวน 189 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การบริหารจัดการโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์-ในพื้นท่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล
ISBN 974-656-306-2
ผู้แต่ง สุพัฒน์ , กรวรรณ
จำนวน 255 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่พริ้นติ้ง จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่า ของอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ISBN 974-656-3688
ผู้แต่ง กรวรรณ , สุพัฒน์
จำนวน 190 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จำกัด เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เหล้าล้านนา-การต่อสู้ของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
ISBN 974-9663-78-0
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา
ISBN 974-657-015-3
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 135 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 140   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐฯ
ISBN 974-656-046-8
ผู้แต่ง สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
จำนวน 126 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 90   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนา
ISBN 974-656-379-3
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ , บานจิตร สายรอคำ
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ ร้านนายน์พลัสก๊อปปี้เซอร์วิส (หอสีชมพู) จ. เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
คัมภีร์กาพยสารวิลาสินี - ตำราแต่งกาพย์ของไทย
ISBN 9746570099
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
จำนวน 90 หน้า
สำนักพิมพ์ มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 80   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
หอไตรวัดพระสิงห์
ISBN -
ผู้แต่ง จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, ยุวนาฎ วรมิศร์
จำนวน 135 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ธนบรรณการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 140   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ISBN 974-657-958-4
ผู้แต่ง สุรีย์ บุญญานุพงศ์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท โชตนาพริ้น จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การเรียนรู้และการปรับตัวของกองทุนเงินล้าน
ISBN 974-656-374-2
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์
จำนวน 265 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เชียงใหม่พริ้นติ้ง จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ความยั่งยืนของการใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและบริหารงานศึกษากรณีขององค์การบริหาร
ISBN 974-658-228-3
ผู้แต่ง นายเกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์
จำนวน 95 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 6 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน ภาคที่2
ISBN 974-658-102-3
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 225 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผักสมุนไพร
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 182 หน้า
สำนักพิมพ์ แม็กซ์พริ้นติ้ง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ความคิดสีเขียว วาทกรรมและความเคลื่อนไหว
ISBN 9789746726542
ผู้แต่ง สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
จำนวน 462 หน้า
สำนักพิมพ์ วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนากับการส่งเสริมพหุปัญญา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 260 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ดรรชนีจารึกล้านนา ภาค 1 ชื่อและตำแหน่งบุคคล (ปรับปรุงใหม่)
ISBN 974-656-363-7
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 225 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์:พิธีอวยพรป่า "รักพระเจ้า รักษ์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง"
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.บานจิตร สายรอคำ
จำนวน 27 หน้า
สำนักพิมพ์ ลักค์ก๊อปปี้
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ความตาย ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในภาคเหนือ
ISBN -
ผู้แต่ง ชัปนะ ปิ่นเงิน และพัชราภรณ์ นักเทศน์
จำนวน 88 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
โคลงพื้นวัดพระสิงห์
ISBN 974-656-037-9
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 85 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 80   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่
ISBN 974-657-385-3
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 315 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน
ISBN 974-670-035-9
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 220 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 2จารึกพระเจ้ากาวิละ
ISBN 974-657-016-1
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 275 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 จารึกในพิพิธภัณฑ์ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ
ISBN 974-657-580-5
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , พรรณเพ็ญ เครือไทย , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 300 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
กะเหรี่ยง : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง
ISBN 974-656-873-6
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 150 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 160   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ISBN 9746720635
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
จำนวน 145 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัท เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง จำกัด เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 170   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย ปีที่ 2
ISBN 9746563793
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ ,เมธี พยอมยงค์,วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 136 หน้า
สำนักพิมพ์ ร้านนายน์พลัสก๊อปปี้เซอร์วิส (หอสีชมพู) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
กองทุนชุมชน
ISBN 9746569627
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์
จำนวน 115 หน้า
สำนักพิมพ์ วนิดา เพลส
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โลกร้อนกับประเทศไทย
ISBN 9789746724302
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 358 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ
ISBN 9789746723671
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 250 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
ISBN 9789746724852
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 350 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เพลงกล่อมเด็กล้านนา
ISBN 9748954072
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 111 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 3
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ปริศนาคำทายล้านนา
ISBN 9746571738
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 194 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1,2,3
ราคา 140   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ISBN 9789746721677
ผู้แต่ง สมหมาย เปรมจิตต์, ชัปนะ ปิ่นเงิน, ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 236 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพหนุ่มสาว
ISBN 974
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย
จำนวน 316 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.กลุ่มธุรกิจแม็กซ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 จารึกในจังหวัดเชียงราย
ISBN 975
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 314 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 14 ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช
ISBN 975
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 240 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซา
ISBN 979
ผู้แต่ง สุรีย บุญญานุพงศ์, ใบชา วงศ์ตุ้ย, ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร
จำนวน 144 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย และ GMS ภายใต้การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยว
ISBN 979746723725
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 167 หน้า
สำนักพิมพ์ บริษัทนพบุรีการพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 270   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การประเมินมูลค่าของความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดิน/โคลนถล่ม
ISBN -
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ์, นรินทร์ พันธ์เขียว
จำนวน 183 หน้า
สำนักพิมพ์ Login DesignWork
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
นกก้นเน่าและเรื่องอื่นๆ
ISBN 9789746723930
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง, วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์, นพรัตน์ ละมุล
จำนวน 73 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.ภาพพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาชาติพันธุ์
ISBN 9789746722766
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง เชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ
ISBN 9789746721974
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 340 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เมืองยั่งยืนในเชียงใหม่ แนวคิดและประสบการณ์ของเมืองในหุบเขา
ISBN 9749494318
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 690 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 1000   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การจัดการกองทุนชุมชนในชนบท กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ
ISBN 9789746723183
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 120 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 135   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นไทย
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
จำนวน 111 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 190   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กของไทย
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล และ กรวรรณ สังขกร
จำนวน 143 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 135   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การศึกษาศิลปกรรมล้านนา:รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 000
ผู้แต่ง เธียรชาย อักษรดิษฐ์
จำนวน 223 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
ISBN 000
ผู้แต่ง ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ จักรี เตจ๊ะวารี กันต์สินี กันทะวงศ์วาร วรินธร ชัยวิวัธน์
จำนวน 124 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.เชียงใหม่ธารแก้ว
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 350   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ของกิ๋นคนเมือง รวมบทความเรื่องอาหารในล้านนา
ISBN --
ผู้แต่ง ธเนศวร์ เจริญเมือง
จำนวน 164 หน้า
สำนักพิมพ์ ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน เล่ม 1
ISBN 000
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 272 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหากฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับวัดแม่คือ
ISBN 000
ผู้แต่ง ชัปนะ ปิ่นเงิน
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ไม่มีวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่ บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น
ISBN 9746566377
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง ยุพิน เข็มมุกด์ และ วรวิมล ชัยรัต
จำนวน 127 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 9746720643
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง
จำนวน 51 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
สุราพื้นบ้านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน
ISBN 000
ผู้แต่ง สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ กรวรรณ สังขกร
จำนวน 138 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 90   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
บ้านดินกลางเวียงเอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน
ISBN 9789746725620
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง และ บุญส่ง สัตโยภาส
จำนวน 226 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 104 หน้า
สำนักพิมพ์ สุเทพการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 8 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่
ISBN 9746563637
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และ ศราวุธ ศรีทา
จำนวน 338 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 9 จารึกในจังหวัดแพร่
ISBN 9746567681
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย, อภิรดี เตชะศิริวรรณ และ ศราวุธ ศรีทา
จำนวน 311 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 10 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 2
ISBN 9746568701
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 279 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 3
ISBN 9746720783
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 328 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 12 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 4
ISBN 9789746722308
ผู้แต่ง ฮันส์ เพนธ์ , ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ
จำนวน 378 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โลกร้อนกับภาคคมนาคมขนส่ง
ISBN 9789746724302
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 230 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : เชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 215 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 189 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
ISBN 9789746724494
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 182 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 2
ISBN -
ผู้แต่ง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 274 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 3
ISBN -
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 304 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ปีที่ 4
ISBN 9789746725316
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
จำนวน 363 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขง
ISBN 9789745231597
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จอห์น ดอร์ และ กอบกุล รายะนาคร
จำนวน 582 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ISBN 9746577824
ผู้แต่ง เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์, สุรีย์ บุญญานุพงศ์, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
จำนวน 107 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
องค์กรพัฒนาเอกชนกับการส่งเสริมการศึกษาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ISBN -
ผู้แต่ง ขวัญชีวัน บัวแดง
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ความเข้าใจความพึงพอใจและการปรับตัวของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนต่อนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
ISBN -
ผู้แต่ง สมนึก ชัชวาลย์ สุวิภา จำปาวัลย์ และ สริรัฐ สุกันธา
จำนวน 149 หน้า
สำนักพิมพ์ ดี 1 ดีไซน์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยวชุมชน
ISBN 9789746724548
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 184 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนาเพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
จำนวน 181 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 230   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN 9789746722025
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง, อร จุนถิระพงศ์, ชาคริต ศิริรัตน์ และ นรินทร์ พันธ์เขียว
จำนวน 183 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย
ISBN 9789746723459
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และ พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
จำนวน 247 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เอส.ที.ฟิล์มแอนด์เพลท
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
ISBN 9789746723336
ผู้แต่ง คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ และ กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
จำนวน 289 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์นพบุรี
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
คู่มือท่องเที่ยวอยุธยา เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724296
ผู้แต่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
จำนวน 137 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
คู่มือท่องเที่ยวสุโขทัย ศรีสัขนาลัย กำแพงเพชร เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724937
ผู้แต่ง สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 141 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
รู้เรื่องเมืองสุพรรณ คู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ISBN 9789746724944
ผู้แต่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
จำนวน 64 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์ และ ยุทธการ ขันชัย
จำนวน 126 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
มหาวังสมาลินีวิลาสินี : การสอบชำระเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมพุทธศาสนาภาษาบาลีจากเอกสารตัวเขียนและแปลต้นฉบับเป็นภาษาไทย
ISBN 9746573861
ผู้แต่ง บาลี พุทธรักษา
จำนวน 244 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
เมืองยั่งยืนในสังคมไทย แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก
ISBN 9746566873
ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
จำนวน 510 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านชิระคะวะ จังหวัดกิฝุ ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง จักรี เตจ๊ะวารี
จำนวน 22 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอิน ดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 35   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
องค์ความรู้ท้องถิ่นม้ง บ้านแม่สาใหม่
ISBN 9789746724074
ผู้แต่ง ประสิทธิ์ ลีปรีชา และ อะภัย วาณิชประดิษฐ์
จำนวน 212 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
Climate Change Challenges
ISBN 9789746725965
ผู้แต่ง Kobkun Rayanakorn
จำนวน 324 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 495   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
Mekong tourism : Competitiveness of oppotunities
ISBN 9789746723541
ผู้แต่ง Andrew Adam and Mingsarn Kaosa-ard
จำนวน 277 หน้า
สำนักพิมพ์ Within Design Cp., Ltd.
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 495   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
Sustainable Cities in Chiang Mai: A case of a city in a valley
ISBN 9789746722933
ผู้แต่ง Duongchan Apavatjrut Charoenmuang
จำนวน 467 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แสงศิลป์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 1000   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
บันทึกการเดินทางในลาว ภาค 2 พ.ศ.2440
ISBN 9745658197
ผู้แต่ง Mission Etienne Aymonier (ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์ แปล)
จำนวน 312 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 220   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
Feeding the Dragon Agriculture - China and the GMS
ISBN 9789746724623
ผู้แต่ง Mingsarn Kaosa-ard and Andrew Adam (Editors)
จำนวน 280 หน้า
สำนักพิมพ์ Login Design Work
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 495   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โอกาสของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ
จำนวน 219 หน้า
สำนักพิมพ์ นพบุรีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
The Lae Religion of the Karen Ethnic Group in Myanmar
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
E-Book จารึกล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ความเชื่อและแรงศรัทธาต่อครูบาในภาคเหนือของประเทศไทย
ISBN -
ผู้แต่ง ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
สมุนไพรและตำรายาสมุนไพรล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อาวุธและศิลปะการต่อสู้ของผู้ชายล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
แม่ญิงล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องวรรณกรรมมุขปาฐะล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ฟ้อนเชิงเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทยอง
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ของดีที่บ้านเรือน
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, สมนึก ชัชวาลย์ และ สุวิภา จำปาวัลย์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ปอยไหว้สาธาตุหลวงจอมยอง
ISBN -
ผู้แต่ง กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ข้าวในนาในวิถีล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ, ศรีเลา เกษพรหม, สราวุธ ศรีทา และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 80   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ศาสตราวุธล้านนา:ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเพื่อรักษาแผ่นดิน
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
วิถีชีวิตคนเมือง
ISBN 9789746722964
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 122 หน้า
สำนักพิมพ์ สารภีการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน
ISBN 9789746723350
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 142 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ตำรายาสมุนไพรของไทใหญ่ในล้านนา เล่ม 2
ISBN 9789746723343
ผู้แต่ง ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
จำนวน 119 หน้า
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิ่งเมือง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 151 หน้า
สำนักพิมพ์ หจก.วนิดาการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
The Worship Ceremony for Chao Luang Muang La Spirit
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
Mettapiaamasu Religion of the Karen in Burma
ISBN -
ผู้แต่ง Center for Ethnic Studies and Development Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ 2008
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
กลุ่มเมตตาเปียมาซูของชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่า
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การสืบทอดศาสนาแลแกของกะเหรี่ยงในประเทศพม่า
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 75   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
กะเหรี่ยงลัทธิฤาษีที่จังหวัดตาก
ISBN -
ผู้แต่ง กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ละอ่อนล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
วัตถุมงคลของป้อจายล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา มณีวรรณ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
โอกาสของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง -
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
Proceeding of Workshop on Integrated Development of Sustainable Tourism in the Mekong Region
ISBN -
ผู้แต่ง -
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย
ISBN -
ผู้แต่ง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน
ISBN -
ผู้แต่ง ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ จักรี เตจ๊ะวารี กันต์สินี กันทะวงศ์วาร วรินธร ชัยวิวัธน์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
Seminar on Mekong Tourism: Learning across borders II
ISBN -
ผู้แต่ง Social Research Institute
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การศึกษาศิลปกรรมล้านนา:รูปแบบและพัฒนาการของเครื่องประดับล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง เธียรชาย อักษรดิษฐ์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องวรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ฝ่ายล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ปอยส่างลอง ชาวไตในวิถีแห่งศรัทธา
ISBN -
ผู้แต่ง โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง
ISBN -
ผู้แต่ง กรวรรณ สังขกร
จำนวน 142 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 250   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ISBN -
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
จำนวน 190 หน้า
สำนักพิมพ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ประชุมจารึกล้านนา เล่มที่ 15: จารึกเมืองเชียงตุง ภาคที่ 1
ISBN 978-974-672-8
ผู้แต่ง พรรณเพ็ญ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม
จำนวน 335 หน้า
สำนักพิมพ์ แม็กซ์พริ้นติ้ง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 275   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ประเพณีปีใหม่เมือง
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 0 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ธิตินัดดา จินาจันทร์
จำนวน 100 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 50   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และ ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 133 หน้า
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
พืชสมุนไพรและพีชอาหารการใช้ประโยชน์จากป่า
ISBN 9786163981509
ผู้แต่ง ดร.บานจิตร สายรอคำ
จำนวน 146 หน้า
สำนักพิมพ์ นันทการต์กราฟฟิคการพิมพ์
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
พฤติกรรมการเผาและแนวทางการลดการเผาในที่โล่งของเกษตรกรชาวนา
ISBN 9786163981806
ผู้แต่ง ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
จำนวน 102 หน้า
สำนักพิมพ์ ร้านซ๊เอ็มกราฟิก กรุ๊ป
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ชาติพันธุ์ ไทพื้นราบในล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 184 หน้า
สำนักพิมพ์ -
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 150   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
การจัดการทรัพยากรน้ำและความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ปลูกข้าวหลักของจังหวัดเชียงใหม่
ISBN -
ผู้แต่ง ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และคณะ
จำนวน 83 หน้า
สำนักพิมพ์ Good Work Media
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 120   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดน่าน
ISBN ...
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ และ ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวพูนผล
จำนวน 181 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 320   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
ขึด ข้อห้ามในล้านนา
ISBN -
ผู้แต่ง ศรีเลา เกษพรหม และบุญทา ศรีพิมพ์ชัย
จำนวน 173 หน้า
สำนักพิมพ์ ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค
จัดพิมพ์ครั้งที่ 5
ราคา 200   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ผลกระทบด้านการผลิตข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
จำนวน 112 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 180   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
มาตรการและกลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทีด่ินของเมืองชายแดน
ISBN ...
ผู้แต่ง สุดารัตน์ อุทธารัตน์
จำนวน 146 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
การศึกษาแนวคิดการออกแบบทางผังเมือง
ISBN ...
ผู้แต่ง สุดารัตน์ อุทธารัตน์
จำนวน 193 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 390   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนาและแผนที่ชุมชนฯ
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์
จำนวน 14 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 100   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
ปุราโณวาท
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
จำนวน 420 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 500   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เล่ม 2
ISBN ..
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 88 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
เส้นด้าย ลายผ้า ภูมิปัญญาไตลื้อ เล่ม 1
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 129 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
อาหาร UNSEEN ไตลื้อ เล่ม 1
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.วิชุลดา มาตันบุญ
จำนวน 90 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 800   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
พระพุทธรูป คติการสร้างและพิธีกรรมจากเอกสารโบราณเมืองพะเยา
ISBN ...
ผู้แต่ง ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
จำนวน 276 หน้า
สำนักพิมพ์ ...
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
ราคา 300   บาท


          หยิบใส่รถเข็น
 
footer

 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 2598 โทรสาร 0 5394 2572