ที่มาของโครงการ

          พื้นที่เชิงดอยสุเทพในบริเวณตำบลสุเทพ คือ พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่มีอายุย้อนกลับไปถึงยุคตำนานที่เต็มไปด้วยความเชื่อของชาวลัวะซึ่งถือเป็นกลุ่มคนพื้นถิ่นดั้งเดิมและความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรหริภุญชัย จนถึงยุคสมัยที่พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ได้เข้ามาในล้านนาและเจริญรุ่งเรืองในยุคราชวงศ์มังราย มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางนิคมของสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีมาแต่ครั้งอดีตดังปรากฏหลักฐานแหล่งโบราณสถานที่เคยเป็นศาสนสถานสำคัญในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม วัดร่ำเปิง วัดป่าแดง ฯลฯ แต่ปัจจุบันแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถานที่ทรงคุณค่าแต่ครั้งอดีตหลายแห่งถูกทิ้งร้าง แม้บางแห่งจะเริ่มมีการบูรณะโดยหน่วยงานรัฐแต่ก็ยังไม่มีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอที่จะเปิดให้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตำบลสุเทพในปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้มข้น เช่น หอพัก อาคารสูง แหล่งการค้า ฯ ทำให้แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถานที่ทรงคุณค่าถูกโอบล้อมด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนานาประเภทเนื่องจากการขาดข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่

          โครงการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (ระยะที่ 1) ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามแนวคิด USR และนโยบาย“รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมุ่งเน้นการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดีและโบราณสถานในพื้นที่ตำบลสุเทพ รวมถึงทำการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถาน ตลอดจนจัดทำแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยใช้กระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตำบลสุเทพ เพื่อให้พื้นที่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถานได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ให้คงคุณค่าเช่นครั้งอดีต และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีแก่ประชาชนทั่วไป No Image No Image