สันกู่

ที่ตั้ง / เขตการปกครอง / ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์

อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5321 0244, 0 5321 0246 โทรสาร 0 5321 2065 อีเมล doisuthep_pui@hotmail.com

 

การเข้าถึง

จากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาทางดอยสุเทพ ๑๙.๗ กิโลเมตร จากนั้นเดินเลี้ยวขวาไปประมาณ ๑๐๐ เมตร จะถึงที่หมาย

 

ประวัติความเป็นมา

สายัณ ไพรชาญจิตร์ กล่าวถึงสันกู่ไว้ในหนังสือ โบราณคดีล้านนา ๑ ไว้ว่า สันกู่เป็นโบราณสถานสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ ในสมัยล้านนายุคต้น และรูปทรงเจดีย์รับอิทธิพลมาจากหริภุญไชย โดยพบพระพิมพ์ดินเผายุคหริภุญชัยและเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หยวน และรูปทรงเจดีย์น่าจะคล้ายกับเจดีย์วัดป่าสักเมืองเชียงแสน ส่วนวิหารสันนิษฐานว่า เป็นวิหารแบบโถง ภายในไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน เชื่อว่าใช้เป็นเพียงอาคารพักกำบังแดดฝน เมื่อมีการทำพิธีบูชาเจดีย์เท่านั้น จากโครงสร้างวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒

 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความเสี่ยง

ปัจจุบันได้รับการขุดแต่งบูรณะเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖ มีการเข้ามาประกอบพิธีของคน ทั้งการเลี้ยงผี ของชาวเขาและการประกอบพิธีอื่นๆ ด้วย

 

สภาพโดยรอบ

สภาพโดยรอบมีความชื้นสูง โบราณสถานมีตะไคร่น้ำ มอส พืชจำพวกตีนตุ๊กแกขี้นตามเจดีย์และตัววิหาร โดยรอบ มีการนำตุ๊กตา เสือ ไก่ มาถวายประกอบพิธี

 

ภาพประกอบ

No Image No Image No Image No Image No Image No Image No Image No Image No Image No Image No Image

 

แผนที่