แหล่งโบราณสถานและสถานที่ในประวัติศาสตร์ ในเขตเชิงดอยสุเทพ

No Image

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

       จากหนังสือที่ระลึกพิธ ...

No Image

วัดผาลาด (สกทาคามี)

วัดผาลาด อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย โดยมีพื้นที่ที ...
No Image

พุทธอุทยานอนาคามี

คาดว่าสร้างในสมัยครูบาศรีวิชัย ในคราวสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ในปี พ ...
No Image

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประเภทพระอารามหลวง ชั้นโท ...
No Image

วัดสวนดอก(พระอารามหลวง), วัดบุปผารามสวนดอกไม้

วัดสวนดอก เป็นวัดที่พญากือนาทรงสร้างขึ้นถวายพระสุมนเถระอยู่จำพรร ...
No Image

วัดเก้าตื้อ (อุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ)

วัดพระเจ้าเก้าตื้อ เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งเป็นพระพุ ...
No Image

วัดป่าแดงมหาวิหาร

วัดป่าแดงมหาวิหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าแดงหลวง ตามประวัติที่ไ ...
No Image

วัดร่ำเปิงตโปทาราม

วัดร่ำเปิงตโปทาราม สร้างโดยพระเจ้ายอดเชียงรายและพระนางอะตะปะเทวี ...
No Image

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ "พระเจ้ากือ ...
No Image

เวียงเจ็ดลิน

เวียงเจ็ดลิน เป็นรูปวงกลม มีแนวคันดินสองชั้น มีคูน้ำค ...
No Image

วัดกู่ดินขาว

เป็นวัดเดียวของเวียงเจ็ดลินที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด หล ...
No Image

วัดสามยอบ (วัดสามยอด)

ในตำนานพระธาตุพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ เชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า เมื่อพระ ...
No Image

ม่อนพญาหงส์

ม่อนพญาหงส์ หรือเด่นมะเต๊าะ หลวงพ่อเสนะ วัดเชียงโฉม เชื่อว่าเป็น ...
No Image

ถ้ำฤๅษี

ตามตำนานต่างๆ ทั้งตำนานเชียงใหม่ปางเดิม ตำนานมูลศาสนา ต่างกล ...
No Image

สันกู่

สายัณ ไพรชาญจิตร์ กล่าวถึงสันกู่ไว้ในหนังสือ โบราณคดีล้านนา ๑ ไว ...
No Image

เจดีย์ร้างวัดป่าแดงหลวง

เจดีย์ร้างองค์นี้เป็นพระสถูปบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา (พญาสามฝั่ ...
No Image

เจดีย์ร้างในเขตบริเวณเฮือนป้อเลี้ยง

เจดีย์ร้างนี้เชื่อว่ากันตั้งอยู่บริเวณวัดอโศการามหรือวัดป่าแดงหล ...
No Image

อุโบสถวัดป่าแดงหลวง

อุโบสถวัดป่าแดงนี้ เดิมคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระราชบิดาและพระราช ...
No Image

น้ำตกห้วยแก้ว

เป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ ๑๐ เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยแก้ว อ ...
No Image

วังบัวบาน

ในหนังสือวรรณกรรมล้านนา ได้กล่าวถึงวังบัวบานแห่งนี้ไว้ว่า แต่เดิ ...
No Image

ผาเงิบ

ผาเงิบ เป็นเงื้อมผาสูงชัน มีพื้นที่โล่งเว้าลึกเข้าไป เพียงพ ...
No Image

ห้วยผาลาด

เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากดอยสุเทพ ผ่านวัดผาลาด จึงเรียกว่าห้วยผาลาด ไ ...