เอกสารอ้างอิง

ประวัติวัดป่าแดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (2524). เชียงใหม่ : โรงพิมพ์พระสิงห์การพิมพ์.

ประวิทย์ ตันตลานุกูล. (2546). ตำนานวัดสสวนดอก. เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์.

พระยาประชากิจกรจักร. (2557). พงศาวดารโยนก. นนทบุรี : ศรีปัญญา.

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่. (2551). วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่ : วัดร่ำเปิง.

สงวน โชติสุขรัตน์. (2552). ตำนานเมืองเหนือ (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี : ศรีปัญญา.

สงวน โชติสุขรัตน์. (2505). ประชุมตำนานลานนาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง). (2523). เชียงใหม่ : โรงพิมพ์พระสิงห์การพิมพ์.ประวัติวัดอุโมงค์ : สวนพุทธธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 6). (2524). เชียงใหม่ : พุทธนิคมเชียงใหม่.

สมโชติ อ๋องสกุล. (2554). วัดป่าแดงมหาวิหาร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุญเสริม สาตราภัย. (2532). เสด็จลานนา. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2543). ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

กมล มโนชญากร. (2474). จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.

สมโชติ อ๋องสกุล. (2552). โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน : รายงายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Study of buddhism history, Padang Mahawiharn cult for the sustainable development of Wat Padang Mahawiharn. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมหมาย เปรมจิตต์. (2519). ตำนานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์. (2555). รายงานการวิจัยนิกายพุทธศาสนาในล้านนาระหว่างรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช-พญาแก้ว ( พ.ศ. 1984-2068 / A.D. 1441-1525)ศึกษาจากพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่มีจารึกในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมหมาย เปรมจิตต์. (2540). ตำนานสิบห้าราชวงศ์ ฉบับสอบชำระ. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.