CMU

SRI

    

ประวัติศาสตร์ล้านนาในจารึก
Lanna History in Inscription   

 

 

บัญชีจารึกในคลังจารึก สถาบันวิจัยล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ฮันส์ เพนธ์  ได้ค้นคว้ารวบรวมไว้ในคลังจารึก โดยแยกตามจังหวัด ประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งดั้งเดิม และแยกตามประเภท และลักษณะของวัตถุจารึก จารึกส่วนใหญ่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการทำบุญกุศลอุทิศ ที่ดิน สิ่งของ ข้าพระ และ ศาสนาวัตถุให้แก่ศาสนา ถึงกระนั้นก็ยังสามารถที่จะนำเรื่องจากจารึกมาเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อความที่ปรากฏในจารึกมีความน่าเชื่อถือ บันทึกข้อความในเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีความผิดพลาดจากการคัดลอก การพิจารณาถึงข้อมูลที่ได้จากจารึกจะช่วยทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้เขียน  นายชัปนะ ปิ่นเงิน
ภาพประกอบโดยนายชัปนะ ปิ่นเงิน


บรรณานุกรม


กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๒๗. เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี
ลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖.
คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์สามกษัตริย์. ล้านนาไทย. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. อนุสรณ์ พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่ ๒๕๒๖–๒๕๒๗.
จำปา เยื้องเจริญ และคณะ. วิเคราะห์ศิลาจารึกใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.
นิยะดา เหล่าสุนทร. ผู้รวบรวม. สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๑.
ฝ่ายปริยัติปกรณ์ กองศาสนศึกษา. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๗.
พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗: จารึกในจังหวัดลำปาง. เชียงใหม่:          โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๗.
ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑: จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงแสน. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐.
ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๒: จารึกพระเจ้ากาวิละ. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑.
ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๓: จารึกในพิพิธภัณฑ์ ลำพูน. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒.
ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔: จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓.
ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕: จารึกในพิพิธภัณฑ์น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่า
สนใจ
. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔.
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี. ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘.
รัตนปัญญา,  พระ.  แสง มนวิทูร. แปล. ชินกาลมาลีปกรณ์. เชียงใหม่: ไม่ปรากฏที่พิมพ์,  ๒๕๑๐.    เนื่องในวันเปิดตึกคนไข้พิเศษ “นิมมานเหมินท์-ชุติมา” ในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม ๒๕๑๐.
วินัย พงศ์ศรีเพียร.  บรรณาธิการ.  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  ๒๕๓๔.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๔.
สมหมาย เปรมจิตต์, สอบชำระ. ตำนานสิบห้าราชวงศ์. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐.
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๓๙.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, เรียบเรียง. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ดาว, ๒๕๓๗.
อุดม รุ่งเรืองศรี และคณะ, ปริวรรตและตรวจชำระ. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่     ๗๐๐ ปี. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๓๘.

 

elanna2551

 

SRI