คลังข้อมูลเอกสารโบราณล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนามาจากการศึกษาและสำรวจเอกสารโบราณ  ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนตั้งแต่  ปีพ.ศ.2516 ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ขึ้นในปีพ.ศ.2519 ก็ได้บรรจุงานศึกษาใบลาน โดยมีรศ.สมหมาย เปรมจิตต์ เป็นหัวหน้าคณะสำรวจ จนกระทั่งในปีพ.ศ.2524 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสถาบันวิจัยสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณล้านนาโดยการถ่ายไมโครฟิล์ม  เพื่อนำมาจัดตั้งเป็นคลังข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางสถาบันวิจัยสังคมก็ได้ดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลฯ มาโดยตลอด มีการจัดเก็บเอกสารโบราณในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ  นอกจากนี้ยังได้มีการนำข้อมูลจากคลังฯ มาปริวรรตและนำไปศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้นั้นกลับไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด