นางสาวอมรรัตน์  เฟื่องวรธรรม

เจ่้าหน้าที่ดูแลคลังข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา

โทรศัพท์  0-5394-2563

อีเมล์  amornrath.f@gmail.com