อัตราค่าบริการทำสำเนาเอกสารโบราณล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม

 

สถาบันวิจัยสังคมให้บริการทำสำเนาเอกสารโบราณด้วยการพริ้นท์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ลงบนกระดาษขนาด A3  ขาวดำ  ราคาแผ่นละ 25 บาท

 

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ : คิดตามน้ำหนักและค่าวัสดุที่ใช้ในการบรรจุ (กล่องกระดาษ)

กระดาษ A3 จำนวน 100 แผ่น  หนักประมาณ 1.2 กิโลกรัม

สามารถคำนวนราคาค่าจัดส่งได้ทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย  ตาม Link  ด้านล่างนี้

http://www.thailandpost.com/rate.php