แบบฟอร์มการขอใช้บริการจากคลังข้อมูลเอกสารโบราณล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม

http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/Microfilm/form.html