สมัครสมาชิก

Fields with * are required.

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลอื่นๆ

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว  และต้องสามารถยืนยันตัวตนได้

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในแบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิกที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กำหนด  โดยทางสถาบันฯ มีสิทธิ์ในการรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก  หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ  ทางสถาบันฯ มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้สมัครได้ทันที

3. ผู้สมัครต้องจดจำและเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นความลับ  ห้ามไม่ให้ผู้สมัครนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่นใช้บริการแทน  หากพบว่าชื่อผู้ใช้งานของผู้สมัครมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม  ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่สถาบันฯ หรือบุคคลอื่น  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4. ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ  ห้ามผู้ใดเผยแพร่ ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าประการใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อน 

5.  ทางสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม  จากการนำเนื้อหาหรือข้อมูลหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้  หรือความไม่พร้อมให้บริการของเว็บไซต์  เครือข่าย  หรือระบบไวรัสคอมพิวเตอร์  รวมถึงการกระทำแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการใด ๆ ต่อข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ซึ่งกระทำโดยบุคคลใด  ไม่ว่าด้วยความจงใจ ประมาทเลินเล่อ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันฯ และข้อมูลที่แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าจะเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป  ในประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของสถาบันฯ หรือบุคคลอื่นได้  

6.  ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้  ถูกจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ  เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านล้านนาคดีสำหรับนำไปศึกษาต่อยอดหรือใช้ในการวิจัยที่เป็นประโยชน์เท่านั้น  หากผู้สมัครต้องการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือทำการศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม  และควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ครบถ้วน

7.  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายของท่านที่สถาบันฯ ได้รับโดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ไปใช้ได้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของผลผลิต และบริการต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซด์นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ได้ โดยเป็นดุลยพินิจของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ฝ่ายเดียว และสถาบันฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

9.  หากผู้สมัครไม่ยอมรับหรือไม่ทำตามเงื่อนไขการสมัคร หรือมีเหตุอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการสมัคร  ผู้สมัครยินยอมรับคำวินิจฉัยของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.