หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 


สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-2695  โทรสาร  0-5394-2572
http://www.sri.cmu.ac.th
 
     
ความเป็นมาของโครงการ