หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
ลักษณะเด่นและวิวัฒนาการของวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป หน้า 1/4 ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป
 
ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป
ฉบับวัดทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 

ชัปนะ ปิ่นเงิน :
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

ศรีสวัสดีจุ่งมีแก่ข้าเทอะ

           ตนคฤหัสถ์นักบวชญิงชายตนใดมีสัทธาใคร่สร้างพุทธพิมพาสารูปแลเจติยะ กุฎี มหาวิหาร กิจการอันเป็นมังคละเพื่อหื้ออยู่สุขสวัสดีวุฒิมีลาภดั่งอั้น จุ่งปฏิบัติตามดั่งจักกล่าวไปภายหน้านี้เทอะฯ


ลักษณะสร้างพุทธรูปดินก่อ

           จักกล่าวดินอันก่อพระเจ้าก่อนฯ ดินอันก่อนั้นหื้อเอาดินดิบจิ่งจักชุ่มเย็นแล ดินจี่[อิฐ]ดินเผานั้นเท่าหื้อเอาก่อเจติยะแลกองมู [pagoda] แลก่อกำแพงแวดวัด ก่อน้ำบ่อทางเทียว ก่อขัว[สะพาน] ค่านี้เอาดินสุกดินเผาก่อเทอะ เพื่อจักหื้อข่ามฝน ดินดิบนั้นเอาก่อยังพระเจ้าแลฝาวิหาร ก่อจมขม[จงกรม] ก่อฝาคะตึก[ตึก] แลแท่นนั่ง แท่นธรรมาสน์ แลแท่นสังฆะ มันจิ่งชุ่มเย็นดีนักแล คันบ่กระทำตามดั่งกล่าวมานี้ จักถูกขึดเคริง จักแพ้พระแลคนเมื่อภายลุนหน้า ดินดำ ดินก่ำ ดินหม่น ดินก่ำดั่งเลือดเน่านั้น อย่าเอาก่อพระเจ้าแลเจติยะ บ่ดีแล จักแพ้ผู้สร้างแล ผู้เป็นช่างวัดก็ช่างลางร้าม [ร้าม, ห่างหาย]ไปแล ควรเอาดินขาว ดินเหลือง ดินแดงดั่งหาง[ชาด] ดินขาวเหลือง ขาวแดง ดินเหลือง ถ่านี้ดีเอาก่อพระเจ้าแล ดินจอมปลวก ป่าเร่ว[ป่าช้า] ดินบวกควาย บวกหมู บ่ดีเอาก่อ ขึดนักแลฯ


เดือนอันควรสร้างแลบ่ควรสร้าง

           เดือนอันควรสร้างพิจารณาดูก่อนฯ คันว่าได้วันได้เดือนใดอีนดีบัวรมวรแล้วจิ่งควรสร้างแล ตั้งเดือนเกียงเป็นต้นแลฯ เดือนเกียงออกค่ำ ๓ - ๖ - ๗ - ๑๓ ค่ำ จักได้ช้างม้างัวควาย ข้าญิง ข้าชายแล ท้าวพญาเสนาอำมาตย์แล ขุนนางข้าคนทังหลายรักหุมยิ่งนักแลฯ เดือนยี่จักมีเตชะริทธี ประจญแพ้ข้าเศิกศัตรูทังมวล อยู่ดีมีสุขมากนักแลฯ เดือน ๓ ไฟจักไหม้ โจรก็จักมี คนก็จักผิดกัน สัตว์ตัวร้ายก็จักมีมากนักแลฯ เดือน ๔ คนแลเทวดาทังหลายรักหุม ย่อมนำมายังข้าวของเงินคำมากนักแล ฯ เดือน ๕ จักมีอนตราย[อันตราย]วิวาทเภทจากกัน จักวินาศด้วยเงินคำ เป็นคำมากนักแลฯ เดือน ๖ จักจำเริญได้ลาภ จักมียศสัมปัตติชู่วัน เป็นที่ปูชาแก่คนมากนักแลฯ เดือน ๗ จักฉิบหายวาย คนจักพรากที่อยู่ เป็นทุกข์ด้วยข้าวของ

 

 
     
ลักษณะเด่นและวิวัฒนาการของวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา
หน้าถัดไป >
ลักษณะสร้างแปลงพระพุทธรูป