หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
ลักษณะสร้างศาสนาฉบับวัดศรีสุทธาวาส ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ หน้า 1/25 ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ
 
ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ
ฉบับวัดสันป่าค่า ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 

เอกสารถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข ๗๙. ๐๒๙. ๐๙. ๐๐๕–๐๐๕
[เสียศพ]

ชัปนะ ปิ่นเงิน : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

           อหํ นมามิ รตนตฺตยํ นมกฺการานุภาเวน สพฺเพ สงฺกปฺโป สมิชฺฌนฺตุอหํ อันว่าข้า รตนตฺตยํ อันว่าแก้ว ๓ ประการนี้ นมามิ ก็น้อมไหว้บัดนี้แล นมกฺการานุภาเวน ด้วยภาวะมูลโลก เตชานุภาเวน แห่งแก้ว ๓ ประการนี้ สพฺเพ สงฺกปฺโป อันว่าคำก็ดี คำคระนิง ทังมวลฝูงนั้น สมิชฺฌนฺตุ จุ่งสมริทธิชุประการเทอะ ฯ ส่วนอันว่าภัทรกัปนี้เมื่อพอตั้งกัปหัวที วันนั้น ส่วนว่าผู้นี้เป็นหน่อพุทธโคตมเจ้าเรานี้ ก็ได้มาเกิดเป็นพระญาสมันตราชพรหม อันลุกแต่อกนิษฐาพรหมลงมา ๘ ตน ก็เอากันมากินรสแผ่นดินอันนี้ก็มีแล เถิงกาลเมื่อเมินนานมา พรหมทังหลายก็แพร่พอกออกมาเป็นอันมากอันหลายฉันนั้น ก็แต่งบ้านแปลงเรือนเป็นร้อยเป็นพันแล้ว ก็แต่งหื้อแพร่พอกออกไป ก็สร้างแปลงยังเมือง(…ชำรุด..)นครเมือง ๖ อันเป็นปฐมก่อนแล ฯ

           ลุนนั้น คนทังหลายอันอยู่ในเมืองใหญ่ ๖ เมืองนั้น อันว่ากิจอันควรกระทำนั้น อันเป็นกับด้วยสูตรมงคลอันควรกับตามนั้นก็ดี อันพระญาสันตราชมหาพรหมหากตั้งแต่งแปลมา
ฉันนั้น ฯ เมื่อนั้น ยังมีกาลคาบนึ่ง๑๐ คนอันอยู่ในเมืองใหญ่ ๖ เมืองนั้น ยังมีคนฝูงต่ำยอบ ๖ คน อัน

 

 

 
             ๓-๓ (เลขธรรม )
          ด้วยภาวะมูลโลก-ด้วยเหตุแห่งโลก? (นมกฺการ นป. การกระทำด้วยความ
นอบน้อม, การไหว้. อานุภาว . อานุภาพ, อำนาจ)
          คำคระนิง-คำดำริ, คำคำนึง (สงฺกปฺป บาลีว่า คำดำริ)
          สมริทธิ- สัมฤทธิ์ (ส. สมฺฤทฺธิ)
          หัวที-เริ่มแรก
          อกนิษฐาพรหม-อกนิษฐ์ รูปพรหมชั้นสูงสุดในพรหม ๑๖ ชั้น (ส. อกนิษฺฺ ; ป. อกนิฏฺ)
          ๘-๘ (เลขโหรา )
          รสแผ่นดิน-ง้วนดิน, โอชะของดิน
          ๖-๖
          ๑๐ นึ่ง-หนึ่ง
 
     
ลักษณะสร้างศาสนาฉบับวัดศรีสุทธาวาส
หน้าถัดไป >
ลัทธิพิธีกรรมต่างๆ