หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

หัวหน้าโครงการ
 
สุวิภา จำปาวัลย์
suwipa@hotmail.com
schampa@chiangmai.ac.th
โทร.0-5394-2695 โทรสาร 0-5394-2572
     
นักวิจัย
 
ชัปนะ ปิ่นเงิน
chapana@hotmail.com
โทร.0-5394-2574 โทรสาร 0-5394-2572
     
นักวิจัย
 
เอกภักดิ์ โกยวิวัฒน์ตระกูล
ekkapak_koy@windowslive.com
โทร.0-5394-2556 โทรสาร 0-5394-2572

 

 


สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-2695  โทรสาร  0-5394-2572
http://www.sri.cmu.ac.th
 
     
แผนผังเว็บไซต์