หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ หน้า 1/29 การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
 

การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติพุทธสัญลักษณ์ในเชิงพาณิชย์

            แม้ว่าปัจจุบันแนวความคิด ความเชื่อเรื่องโลกหน้ายังคงอยู่ แต่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ระบบทุนนิยม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ความเชื่อและค่านิยมของคน เช่น ความเจริญในสังคม คือ ความเจริญด้านวัตถุ ศูนย์กลางความเจริญ คือ เมืองหลวง องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยีได้รับความสนใจมากขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในสถานศึกษา ทำให้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกี่ยวกับความเป็นตัวตนและหลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตสูญหายไป ทำให้เกิดความไม่เข้าใจหลักการสร้างและที่มาของพุทธสัญลักษณ์  มีการนำพุทธสัญลักษณ์ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประดับตกแต่ง เช่น การใช้พุทธสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบในการสร้างโรงแรมให้เหมือนวัดตามแหล่งท่องเที่ยว การจัดแสดงสินค้าโดยใช้เศียรพระพุทธรูป หรือองค์เจดีย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในฉาก และลอกเลียนแบบพุทธสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นสินค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างเชื้อชาติ จากความคิดเห็นของ นิธิ  เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ นักคิด นักเขียน คนสำคัญของไทย ได้กล่าวถึงประเด็นการสร้างเจดีย์จำลองที่โรงแรมสุโขทัยว่า

            “..การไม่แยกระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสาธารณะออกจากกันเพิ่งเกิดในช่วงชีวิตของผมนี้เอง เป็นความสับสนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อระบบทุนนิยมอย่างราบคาบ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่โรงแรมบางแห่งสร้างเจดีย์เทียมเอาไว้ในล็อบบี้เลย ก็ไม่ทราบว่าจะให้กราบไหว้หรืออย่างไร” 1

 

  โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ได้รับเลือก “โรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย”

โรงแรมสุโขทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ ใช้รูปแบบเจดีย์เป็นองค์ประกอบในการประดับตกแต่งโรงแรม

ที่มา : http://www.hotelsguidethailand.com/premium/specialweb.php?l=th&s=business&code=240

 

 

 
            1ธัชชัย  ยอดพิชัย. (2546). เจดีย์ในประเทศไทย หลัง พ.ศ.2475.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลป์) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 149. ถ่ายเอกสาร.  
     
การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา
หน้าถัดไป >
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ