หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ หน้า 4/29 การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
 

 

            การขาดความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดการนำผลงานพุทธสัญลักษณ์ มาประยุกต์ใช้ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า ของที่ระลึก โดยเน้นที่การผลิตเพื่อสร้างมูลค่ามากกว่าการเข้าใจถึงคุณค่าของงานพุทธสัญลักษณ์ต้นแบบ ที่ถูกตัดทอนรายละเอียดและหยิบฉวยความสุนทรียะมาใช้ เช่น การทำโคมไฟเลียนแบบเศียรพระพุทธรูป หรือการเลียนแบบพระพุทธรูปทั้งองค์เพื่อรับฐานที่จุดกำยาน ทำให้เกิดปัญหาการนำพุทธสัญลักษณ์มาใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการนำไปเป็นสินค้าให้กับคนนอกวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ที่ขาดความเข้าใจความหมายของพุทธสัญลักษณ์  โดยเฉพาะเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เช่น เมืองเชียงใหม่ ที่ผลิตของที่ระลึกประเภทพุทธสัญลักษณ์จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว โดยไม่คำนึงถึงการนำไปใช้ การจัดบรรยากาศและตกแต่งโรงแรมที่พักให้เหมือนวัด เป็นต้น

            กล่าวได้ว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากคนในวัฒนธรรมได้ละเลยการให้คุณค่าของพุทธสัญลักษณ์ ขาดการสืบทอดองค์ความรู้ด้านปรัชญาพุทธศาสนา จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การตั้งคำถามจากพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นคนในวัฒนธรรมล้านนาอยู่เสมอว่า การใช้งานพุทธศิลป์ล้านนาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในเชิงพาณิชย์ นอกจากหน้าที่ทางศาสนานั้นควรหรือไม่ควร การรวบรวมองค์ความรู้ด้านพุทธสัญลักษณ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากในการสร้างผลงานพุทธสัญลักษณ์โดยกลุ่มช่างไม่มีการบันทึกแนวคิด และที่มาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังที่ โชติ กัลยาณมิตร กล่าวถึงวิชาสถาปัตยกรรมไทยที่มีการถ่ายทอดโดยไม่เคยมีตำราปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานว่า ได้เคยมีการวางทฤษฎีหรือกำหนดวิธีการไว้2 ดังนั้นการรวบรวมองค์ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำในเบื้องต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์งานพุทธสถาปัตยกรรมให้มีความเหมาะสมต่อไป

 

ความเข้าใจในความหมายงานพุทธศิลป์ล้านนา

            เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของงานพุทธศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างสิ่งบูชาที่จะน้อมนำจิตเข้าสู่การระลึกถึงพระพุทธองค์ การจำลองจักรวาลให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงถึงสัจธรรมของภพภูมิ ชีวิตในโลกหน้าที่ขึ้นอยู่กับผลกรรม ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา เป็นประสบการณ์ที่อยู่เหนือการรับรู้ของมนุษย์ โดยการถ่ายทอดเป็นสัญลักษณ์  ซึ่งการตีความหมายในการศึกษาครั้งนี้ ยังไม่ถือเป็นข้อยุติ เนื่องจากประสบการณ์การรับรู้และการแปลความหมายของพุทธสัญลักษณ์ในปัจจุบัน เป็นองค์ความรู้ที่สะสมผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน และจากการที่ไม่มีบันทึกองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อการถ่ายทอด

 

 

 
            2โชติ  กัลยาณมิตร. (2539). สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม. หน้า 19.  
     
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
หน้าถัดไป >
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ