หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ การศึกษาที่ผ่านมาด้านพุทธสัญลักษณ์ ปรัชญาแห่งคติพุทธสัญลักษณ์ การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม
ทางพุทธศาสนา
การตีความเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมบริการวิชาการ บทความ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ หน้า 1/2 ความเป็นมาของโครงการ
 

ความเป็นมาของโครงการ


          สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งปณิธานเป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและชุมชน ทั้งด้านสังคมศาสตร์และล้านนาคดี ดังนั้นภารกิจหลักตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีศึกษาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นคลังข้อมูลล้านนาที่รวบรวมทั้งเอกสาร จารึก ใบลาน และพับสาที่มีรายละเอียดข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดด้านคลังข้อมูลที่เหมาะสำหรับนักวิชาการเฉพาะทาง ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ยาก ดังนั้นสถาบันวิจัยสังคมจึงได้จัดทำระบบข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้านองค์ความรู้ล้านนาคดีทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลร่วมกับการดำเนินงานวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบ Web site : e-Lan Na เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นการสร้างสังคมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

           ในการเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดีผ่าน Web site : e-Lan Na ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานการวิจัยแต่ละปีสู่วงกว้าง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยซึ่งได้สิ้นสุดโครงการลงในปีงบประมาณ 2551 เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้จากแหล่งทรัพยากรในสถาบันวิจัยสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะโครงการบูรณาการ เพื่อเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีศึกษาโดยเฉพาะด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา การดำรงชีวิต โดยใช้องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้เกิดความสมดุล ความพอเพียง เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตามปัจจัยภายนอก

           การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา ในรูปแบบ Web Site ในปีงบประมาณ 2552 เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ด้านงานพุทธสัญลักษณ์และงานพุทธศิลป์ ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านคติธรรม ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนา เพื่อให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง สร้างโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและเกิดการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศอย่างเท่าเทียม สามารถนำไปพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่น่าสนใจ ส่งเสริมด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดรายได้และพัฒนามาตรฐานชีวิตของคนในท้องถิ่นได้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนได้

 

 

 
     
หน้าหลัก
หน้าถัดไป >
ความเป็นมาของโครงการ